ทรู ดิจิทัล ส่งโซลูชั่นซีเคียวริตี้ครบวงจร ลุยยกระดับเอสเอ็มอี

ทรู ดิจิทัล

ภัยไซเบอร์ที่คุกคามองค์กรธุรกิจในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกทั้งมูลค่าความเสียหายต่อธุรกิจและระบบเศรษฐกิจทั่วโลกยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรธุรกิจจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายและการหยุดชะงักของธุรกิจจากการถูกโจมตีระบบและข้อมูลสำคัญ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ หนึ่งในธุรกิจของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้ให้บริการดิจิทัลครบวงจรในกลุ่มทรู ผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยี เดินหน้าพัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งเสริมความยั่งยืนในการทรานสฟอร์มธุรกิจ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ควบคู่กับความปลอดภัยขั้นสูง ชูจุดแข็งระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ ML (Machine Learning) สามารถตรวจจับความผิดปกติและตอบสนองการโจมตีได้อัตโนมัติแบบเรียลไทม์  พร้อมกระบวนการด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมบริการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Operation Center – SOC)  Managed Security Services บริการ Outsource การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์ และบริการให้คำปรึกษาด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้

อาทิ การประเมินความเสี่ยง การปกป้องข้อมูลรั่วไหล และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริการค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ เพื่อสร้างเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่งให้องค์กรธุรกิจทุกขนาด ในทุกอุตสาหกรรม สามารถรับมือกับภัยไซเบอร์และการโจมตีระบบบนโลกดิจิทัลทุกรูปแบบ พร้อมร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ทรู ดิจิทัล

นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าสายงานด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การทรานสฟอร์มและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทำให้องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการรับมือกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในปี 2566 ที่ผ่านมา สถิติภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ของประเทศไทยมีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกถึงเท่าตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยเป็นเป้าหมายใหญ่ของการโจมตี

รองมาคือ หน่วยงานราชการ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของการโจมตี เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของธุรกิจ SMEs ยังไม่เพียงพอ รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ปัจจุบัน SMEs มีความเสี่ยงที่จะเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ถึง 3 เท่า

แนะธุรกิจทุกขนาดปรับกลยุทธ์ด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นางฐิติรัตน์ กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ หนึ่งในธุรกิจของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering Digital Equity” มุ่งสร้างความเท่าเทียมให้คนไทยและภาคธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีได้ง่าย เหมาะสมและคุ้มค่า ตอบโจทย์ตรงความต้องการและได้ประโยชน์มากขึ้น บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ที่มีระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เพื่อรองรับการทรานสฟอร์มธุรกิจ (Business Transformation) ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งการใช้เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเก็บข้อมูลสำคัญในระบบดิจิทัล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น อาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เสี่ยงต่อการถูกโจมตีระบบหรือโจรกรรมข้อมูล อีกทั้งผู้โจมตียังมีความสามารถในการคิดค้นและใช้เครื่องมือใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง องค์กรธุรกิจจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยให้ความสำคัญใน 3 องค์ประกอบหลัก

คือ 1) การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ และสร้างความตื่นตัวต่อภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 2) การปรับเปลี่ยนระบบความปลอดภัยในกระบวนการและระบบต่างๆ ขององค์กร และ3) การลงทุนในเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคาม  ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อธุรกิจ ทั้งความเสียหายด้านการเงิน สูญเสียโอกาสทางการตลาดจากธุรกิจที่สะดุดหรือไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ รวมถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร

ทรู ดิจิทัล

เสริมเกราะป้องกันภัยคุกคาม ด้วยระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหนือกว่า

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้  เดินหน้าพัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบบริการระดับมืออาชีพ ให้ทุกองค์กรมั่นใจได้มากกว่า ด้วยหลากหลายจุดเด่น ดังนี้

ขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยี ML และ AI เพิ่มขีดความสามารถในการคาดการณ์การโจมตีระบบบนโลกไซเบอร์ ทั้งการตรวจจับความผิดปกติ  วิเคราะห์ แจ้งปัญหาได้แบบเรียลไทม์ และเชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติ ทำให้ตอบสนองต่อการโจมตี ตัดกระบวนการโจมตีได้อย่างทันท่วงที

การันตีมาตรฐานสากลในการให้บริการแบบ Secure Digital Transformation and Operation อาทิ ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองชั้นนำระดับโลก  อาทิ CISSP, CISM, GIAC, OSCP เป็นต้น ช่วยดูแลความปลอดภัยให้ธุรกิจต่อเนื่องทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

• ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรชั้นนำ ในการพัฒนาบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนร่วมกันผลักดันการสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ บริการครบวงจร ตอบโจทย์ทุกขนาดธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความซับซ้อนในการพัฒนาระบบ รวมถึงการลงทุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ จึงพัฒนาโซลูชันและบริการที่สามารถตอบโจทย์และเติมเต็มความต้องการขององค์กรธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที

• Security Operations Center (SOC) ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย ให้บริการที่เหนือกว่าด้วย Next Generation SOC ใช้เทคโนโลยี AI และ ML ช่วยจัดการภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ  ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจจับภัยคุกคาม ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและรับมือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

• Managed Security Services บริการ Outsource เพื่อการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ช่วยให้องค์กรทุกขนาดมีระบบความปลอดภัยไซเบอร์ที่เหมาะสม โดยไม่ต้องกังวลเรื่องบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและการลงทุนในระบบความปลอดภัย

• Governance Risk and Consulting บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการประเมินความเสี่ยง บริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

• Offensive Cybersecurity บริการทดสอบเจาะระบบ และค้นหาช่องโหว่ ในการเข้าถึงระบบต่างๆ รวมถึงจำลองเหตุการณ์การโจมตีในระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบ

• PDPA and Data Protection  บริการให้คำปรึกษาในการปกป้องข้อมูลรั่วไหล และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจใช้บริการ “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truedigital.com/cybersecurity

banner Sample

Related Posts