เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 52

มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน มุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชน เสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม ไทย เดินหน้าสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เปิดเวทีสำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจุดประกายด้านเอกลักษณ์ไทย ทั้งมารยาทไทย ทักษะการอ่าน-พูด และการจุดประกายทางความคิดให้เยาวชนได้รวมทีมร่วมกันคิดสร้างสรรค์โครงการเพื่อรณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ภายในโรงเรียน โดยในปี 2567 ได้จัดการประกวดภายใต้ชื่อโครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครั้งที่ 52 ประจำพุทธศักราช 2567

โครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี” พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ กลับมาอีกครั้งในปี 2567 โดยในปีนี้จัดการประกวดเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. การประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาและฝึกฝนมารยาทแบบไทยที่ถูกต้อง เท่ได้ถูกกาลเทศะ โดยในปีนี้เปิดรุ่นการประกวดเป็น 2 ระดับ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนเพิ่มจำนวนตัวแทนนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือกในนามโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็นรุ่นละ 3 ทีม ทั้งนี้ ในรอบคัดเลือกจะเป็นการประกวดผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้ผู้ประกวดสามารถเข้าถึงเวทีการประกวดได้ในวงกว้าง
  2. การประกวดอ่านฟังเสียง (บทร้อยแก้ว) ระดับประถมศึกษา และ การประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย เพื่อจุดประกายการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชนเป็นทักษะสำคัญในชีวิตที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามารถในการนำเสนอในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในรอบคัดเลือกจะเป็นการประกวดผ่านช่องทางออนไลน์
  3. การประกวดโครงงาน “เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย เปิดโอกาสให้เยาวชนรวมทีม ๆ ละ 5-7 คน สร้างสรรค์โครงงานเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนเข้าใจถึงความหมายของการข่มเหงรังแก หรือบูลลี่ รวมทั้งผลกระทบและแนวทางแก้ไข การป้องกันตัวเองจากการถูกข่มเหงรังแกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบคัดเลือกเปิดให้โรงเรียนนำเสนอโครงงานผ่านคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา และโครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้ทุนไปดำเนินโครงการจริง จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศจะได้นำผลการทำโครงงานกลับมานำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการต่อไป โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งประกวดได้ไม่เกิน 3 ทีม

ห้ามพลาด! สำหรับคุณครู อาจารย์ ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชนเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทย สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ในประเภทดังกล่าวได้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2567 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.เท่อย่างไทย.com หรือ โทร. 06 2070 0088 และ 06 2070 0099

#เท่ได้ต้องไม่บูลลี่ #เท่อย่างไทยโดยไฟฟ้าทีทีบี #ไฟฟ้าโดยทีทีบี #ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange

banner Sample

Related Posts