AIS จับมือ Looloo Technology ปูทาง AI ไทยสู่มาตรฐานสากล ด้วย AI Governance Framework

Looloo Technology

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังพลิกโฉมโลกและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว AIS ผู้นำเครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Looloo Technology บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เพื่อร่วมกันพัฒนา AI Governance Framework หรือ “พิมพ์เขียว AI เพื่อความยั่งยืน”

ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการพัฒนาและนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงหากขาดการกำกับดูแลที่เหมาะสม AI Governance Framework จึงเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำ AI ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

AI Governance: กุญแจสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานขับเคลื่อนนวัตกรรมของ AIS กล่าวว่า “AI Governance Framework จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำ AI มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่สร้างความเสียหาย หรือผลกระทบทางลบต่อสังคม”

พิมพ์เขียว AI เพื่อความยั่งยืนนี้ จะครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

  • จริยธรรม: การใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบ
  • ธรรมาภิบาล: การกำกับดูแลและบริหารจัดการ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความโปร่งใส: การเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการทำงานของ AI
  • การตรวจสอบได้: การสร้างกลไกตรวจสอบการทำงานของ AI
  • ความเท่าเทียม: การป้องกันการเลือกปฏิบัติและการสร้างความเหลื่อมล้ำ
  • สิ่งแวดล้อม: การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ AI

เป้าหมายสู่ IA: Intelligence Assistant

ความร่วมมือระหว่าง AIS และ Looloo Technology นี้ มีเป้าหมายที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับการพัฒนาและการใช้ AI ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ AI เป็นเสมือนผู้ช่วยที่ชาญฉลาด (IA – Intelligence Assistant) ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

AI Governance Framework ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ AI มีบทบาทสำคัญ เช่น การเงิน การแพทย์ และการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ก้าวต่อไปของ AI ไทย

AI Governance Framework คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2567 และจะถูกนำไปใช้ใน AIS รวมถึงเผยแพร่ให้แก่องค์กรอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการ AI ไทย ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการใช้ AI ให้เทียบเท่าระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับทุกคน

#AIS #LoolooTechnology #AIGovernance #AIเพื่อความยั่งยืน #ปัญญาประดิษฐ์ #เศรษฐกิจดิจิทัล #นวัตกรรม

banner Sample

Related Posts