โรคจิตหลงผิด ภัยเงียบในสังคมไทย – เมื่อความเชื่อกลายเป็นอันตราย

โรคจิตหลงผิด

ความเชื่อและความคิดเป็นสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนของเรา แต่เมื่อใดที่ความเชื่อเหล่านั้นขาดความสมเหตุสมผล และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง นั่นอาจเป็นสัญญาณของ “โรคจิตหลงผิด” ภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพจิตของคนไทย

โรคจิตหลงผิดคืออะไร?

แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ ลำเลียงพล จิตแพทย์จากโรงพยาบาล Bangkok Mental Health Hospital (BMHH) อธิบายว่า โรคจิตหลงผิด (Delusional Disorder) เป็นโรคทางจิตเวชที่ผู้ป่วยมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน โดยที่ผู้ป่วยมักไม่ตระหนักถึงความผิดปกติของตนเอง ทำให้การวินิจฉัยและรักษากลายเป็นเรื่องท้าทาย

แม้สาเหตุของโรคจิตหลงผิดยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ปัจจัยทางพันธุกรรม ความผิดปกติทางสมอง สารเคมีในสมองไม่สมดุล ประสบการณ์ในวัยเด็ก ความเครียด และแรงกดดันทางสังคม ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคนี้ได้

5 ประเภทของ โรคจิตหลงผิด

  1. Erotomanic type: หลงผิดว่ามีคนมาหลงรักตนเอง โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียง
  2. Grandiose type: หลงผิดว่าตนเองมีความสำคัญ ยิ่งใหญ่ มีอำนาจ หรือมีความสามารถพิเศษ
  3. Jealous type: หลงผิดว่าคนรักนอกใจ
  4. Persecutory type: หลงผิดว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกปองร้าย
  5. Somatic type: หลงผิดเกี่ยวกับร่างกายของตนเอง เช่น คิดว่าตนเองป่วยเป็นโรคร้ายแรง

โรคจิตหลงผิด

ผลกระทบต่อชีวิตและสังคม

โรคจิตหลงผิดไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ในบางกรณี ความเชื่อที่ผิดปกติอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

การรักษาโรคจิตหลงผิดจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ป่วยและคนใกล้ชิด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การรับฟังอย่างเข้าใจ และการให้กำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ การรักษาด้วยยาและจิตบำบัดสามารถช่วยปรับความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติได้

โรคจิตหลงผิดเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยจำนวนมาก การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้ การให้ความรู้แก่ประชาชน และการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตอย่างทั่วถึง เป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้

#โรคจิตหลงผิด #สุขภาพจิต #ภัยเงียบ #DelusionalDisorder #BMHH

banner Sample

Related Posts