DMT ได้รับรางวัลองค์กรที่สนันสนุนภารกิจด้านป่าชุมชน ประจำปี 2567

ทางยกระดับดอนเมือง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนป่าชุมชนเป็นปีที่2 จาก พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ขวา) รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากร ป่าไม้ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์

banner Sample

Related Posts