หัวเว่ย เร่งเครื่องดิจิทัลบัส ทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกล

หัวเว่ย

หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ “ดิจิทัลบัส” อันเป็นความร่วมมือกับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกนิสไทย จังหวัดสกลนคร นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในประเทศไทย

โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกนิสไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาสำหรับเด็ก ๆ กว่า 262 คน จาก 9 หมู่บ้านโดยรอบ การมาถึงของดิจิทัลบัสในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำพาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลมาสู่เด็ก ๆ และบุคลากรทางการศึกษา หัวเว่ยได้ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเน้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสานกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างอนาคตที่เท่าเทียม: เป้าหมาย 2,000 คน ใน 6 จังหวัด

หัวเว่ยตั้งเป้าหมายที่จะฝึกอบรมนักเรียนและบุคลากรทั่วประเทศให้ได้ถึง 2,000 คน ภายในปี 2567 ผ่านโครงการดิจิทัลบัส โดยจะครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม, กระบี่, กาญจนบุรี, ชัยภูมิ, นครนายก, และระยอง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ UNESCO ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่ เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร หรือการสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ ได้กล่าวขอบคุณหัวเว่ยสำหรับความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทย โดยเฉพาะกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กเล็ก การมอบอาหารกลางวัน และการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ซึ่งล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลมีความฝันและโอกาสที่เท่าเทียม

หัวเว่ย

2 ปี แห่งความสำเร็จ: กว่า 4,500 คน ใน 14 จังหวัด

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โครงการดิจิทัลบัสได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงบุคลากรในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหมดกว่า 4,500 คน ใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ

หัวเว่ยไม่เพียงมุ่งเน้นการส่งมอบองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างรอบด้าน เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ Ideahub ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ หรือโครงการนำร่องโซลาร์เซลล์ Huawei Smart PV solution ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก

ก้าวต่อไปของ หัวเว่ย: เติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย

โครงการดิจิทัลบัสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพันธกิจ “เติบโตพร้อมกับประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย” ของหัวเว่ย ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน และสร้างสังคมที่ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม

หัวเว่ยเดินหน้าโครงการ “ดิจิทัลบัส” สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกนิสไทย จ.สกลนคร ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในประเทศไทย ด้วยเป้าหมายฝึกอบรม 2,000 คน ใน 6 จังหวัด ภายในปี 2567 พร้อมปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และร่วมมือกับ UNESCO ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่

#ดิจิทัลบัส #หัวเว่ย #ลดความเหลื่อมล้ำ #พื้นที่ห่างไกล #เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา #พลังงานสะอาด #UNESCO #CSR #ความรับผิดชอบต่อสังคม #เติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย #LeaveNoOneBehind #SDG4

banner Sample

Related Posts