เคเอฟซี ผนึกกำลัง กสศ. เปิดหลักสูตรนอกกรอบครั้งแรก

เคเอฟซี

เคเอฟซี ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ “KFC Bucket Search” ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และศูนย์การเรียนปัญญากัลป์ มุ่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 1 ล้านคน ผ่านการสร้างโอกาสทางเลือกในการเรียนรู้รูปแบบใหม่

โครงการ KFC Bucket Search เปิดตัวหลักสูตร “ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ” เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ควบคู่ไปกับการทำงาน เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรการเรียนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงานกับเคเอฟซี ทั้งในส่วนของงานบริการและงานครัว พร้อมทั้งได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างรอบด้าน

นายเศกไชย ชูหมื่นไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และประธานมูลนิธิเคเอฟซี กล่าวว่า “KFC เป็นแบรนด์แรกในภาคเอกชนที่นำร่องการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและมีเด็กเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เด็กๆ ได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเอง”

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวเสริมว่า “หลักสูตรที่ KFC พัฒนาขึ้น ถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตและเป็นรูปธรรมสำหรับครูในโลกยุคใหม่ ทำให้ทุกคนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสามารถเป็นครู สร้างการเรียนรู้ และช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ”

เคเอฟซี

โครงการ KFC Bucket Search ตั้งเป้าหมายในการยกระดับชีวิตของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวน 300 คน ภายในปี 2567 โดยเริ่มต้นในพื้นที่นำร่องและมีแผนขยายผลไปยัง 40 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสให้เด็กไทยทุกคน

#KFCBucketSearch #การศึกษานอกกรอบ #ZeroDropout #KFC #กสศ #ทักษะอาชีพ #ผู้ประกอบการ #อนาคตเด็กไทย

banner Sample

Related Posts