ทรู ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จัดคอร์สเรียนภาษาไทยฟรีให้ชาวเมียนมาในประเทศไทย

TRUE DTAC Myanmar

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายฐานพล มานะวุฒิเวช (ซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด และนางสาวฉัทชนัน วิวรรธนวรางค์ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายดูแลกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวและคนเข้าเมือง จับมือ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ Labour Protection Network (LPN) โดย นายสมพงค์ สระแก้ว (กลาง) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ให้การฝึกอบรมคอร์สการเรียนภาษาไทยพื้นฐานฟรี กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดย อาจารย์ Myo Chit Zarni ครูสอนภาษาไทย จากศูนย์ฝึกอบรมภาษาและพัฒนาฝีมือแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในประเทศไทย หรือ Mingalapar Myanmar Center (MMC) จังหวัดสมุทรสาคร หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาไทยนี้ พี่น้องชาวเมียนมาในประเทศไทยที่สนใจและผู้เรียนต่อเนื่องวันอาทิตย์ในศูนย์ฝึกอบรมและส่งเวสริมความรู้ภาษา พัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็กเยาวชนและแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทย สามารถเรียนออนไลน์ผ่าน Live Facebook TRUE DTAC Myanmar ฟรี ทุกเครือข่าย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19:00 -20:00 น.

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิ LPN ยังมีหลักสูตรวิชาชีพอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของพี่น้องชาวเมียนมา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตอกย้ำแนวคิด “วันนี้ ทรู ดีแทค รวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อพี่น้องชาวเมียนมาในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ และกัมพูชาในไทย”

เกี่ยวกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network : มูลนิธิ LPN)

LPN เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาคการพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ และกำลังต่อสู้เพื่อหยุดยั้ง โศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่มีอยู่เบื้องหลังอาหารทะเลที่ไม่ยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 20 ปี มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาผู้ประสบปัญหาซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางพิเศษ ผู้ที่เข้าไม่ถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิ ผู้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ผู้เป็นแรงงานที่ถูกกดขี่ กดทับ ไม่ได้ความเป็นธรรมจากการทำงาน ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์ด้านแรงงานจำนวนมาก และร่วมยกระดับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในประเทศไทย กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจในไทยและต่างประเทศ ปัจจุบัน รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร LPN ทำให้เกิดความร่วมมือในทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์ การถูกละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายกับองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐของประเทศต้นทาง เมียนมา ลาว และกัมพูชา

banner Sample

Related Posts