NIA ผนึกกำลัง มูลนิธิข้าวไทย จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2567

มูลนิธิข้าวไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น โดยจัดงานประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2567 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนวัตกรไทย

เปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่ม ทั้งอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

การประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากข้าว ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://thairice.org/?p=13534

16 ปีแห่งความมุ่งมั่น NIA สนับสนุนนวัตกรรมข้าวไทยกว่า 100 โครงการ

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า NIA มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา NIA ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่พัฒนานวัตกรรมจากข้าวไปแล้วกว่า 100 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท และก่อให้เกิดการลงทุนรวมกว่า 392 ล้านบาท

มูลนิธิข้าวไทย

ข้าวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส เลขาธิการ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มีผลงานนวัตกรรมข้าวไทยเข้าร่วมประกวดกว่า 669 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว 77 ผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในการพัฒนานวัตกรรมข้าว

สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมความเท่าเทียม

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การประกวดนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ยังช่วยส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มมูลค่าข้าวและสนับสนุนการผลิตในเชิงพาณิชย์อีกด้วย นอกจากนี้ การแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 2 กลุ่มยังช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

มูลนิธิข้าวไทย

คนรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสข้าวไทยในมิติใหม่

คุณช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท Cloud & Ground จำกัด และผู้ร่วมจัดงาน Thailand Rice Fest มองว่าข้าวไทยมีศักยภาพมากกว่าแค่การบริโภค หากใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจได้อีกมากมาย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนวัตกรรมข้าวไทย

ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีไอเดียและนวัตกรรมจากข้าว ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2567 เพื่อแสดงศักยภาพของข้าวไทยในมิติใหม่ๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยพลังจากข้าว

#ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย #รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย2567 #นวัตกรรมข้าวไทย #ข้าวไทย #เพิ่มมูลค่าข้าว #NIA #มูลนิธิข้าวไทย #ThaiRiceInnovation #ThaiRice #Innovation #ThailandRiceFest

banner Sample

Related Posts