สถาบันคุณวุฒิฯหนุนคนไอที แข่ง AEC ออกใบ Certificate เทียบมาตรฐานสากล

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รุกวางกรอบและหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการเติบโตและนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ ประเดิม 4 สาขาแรก 1.ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 2.ฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วน 3.ซอฟต์แวร์และบริการ 4.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค และ 5.เนื้อหาสาระและสื่อ พร้อมเร่งออก Certificate วิชาชีพเทียบเท่าสากลรองรับตลาด AEC

นายนพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานกว่า 39 ล้านคน และมีเพียง 12 ล้านคนเท่านั้นที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ยังไม่มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทยกว่า 500-600 อาชีพ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะทยอยจัดทำมาตรฐานสาขาวิชาชีพต่อไป โดยล่าสุดจัดทำไปแล้ว 39 สาขาวิชาชีพ จำนวน 482 อาชีพ มีชั้นคุณวุฒิรวม 1,052 ชั้น มีองค์กรประเมินสมรรถนะอาชีพให้บริการทั่วประเทศ 103 องค์กร

“อย่างไรก็ตามการมีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ Certificate  จะส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพ มีใบรับรองระดับความสามารถที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์สากลในต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ส่งผลดีให้ผู้ที่ทำงานไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ต่างก็มีการให้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทั้งหมด”

ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คือหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กับภาครัฐบาล ในการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถกำลังคนของชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่จะเน้นสมรรถนะในการทำงาน เพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อการแข่งขันเสรีที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะสร้างกรอบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

เพื่อที่จะกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพระดับต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน ในการบ่งชี้สมรรถนะของกำลังคนของไทย ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมาตรฐานอาชีพขึ้นได้เอง เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนากำลังคนระดับต่างๆ ให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในฐานะเป็นอุปสงค์ของระบบ ในลักษณะเป็น Demand Driven

ประเดิมออก Certificate หลักสูตรแรก 4 สาขา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทอย่างสูงในโลกยุคปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาจนสามารถใช้งานได้หลากหลาย และเป็นเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ความเป็นโลกาภิวัตน์และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในมิติต่าง ๆ เกิดขึ้น

องค์ประกอบหลัก ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ 1.ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) 2.ฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วน (Hardware and Components) 3.ซอฟต์แวร์และบริการ (Software and Services) 4.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค (Consumer Electronics) และ 5.เนื้อหาสาระและสื่อ (Content and Media)

ขณะที่ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบเหล่านี้ปรากฏออกมาในรูปของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจนับได้ว่าได้เปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิงภายในระยะเวลาสั้นๆ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงจัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะการกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โดยโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพด้านสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร IT และดิจิตอลคอนเทนต์

พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ หรือต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

นอกจากนี้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับสาขาอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง 3 กลุ่มอาชีพ คือ อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะหรือ Smart Product เพื่อรองรับ IOT (Internet of Thing)

อาชีพนักพัฒนาการผลิตขั้นสูง หรือ Smart Factory และอาชีพนักควบคุมและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และสิ่งปนเปื้อน เพื่อให้การรับรองสมรรถนะอาชีพ  โดยมอบใบรับรองคุณวุฒิแก่บุคลากรไทยทั้ง 3 อาชีพว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะมีสามารถทำงานในองค์กรได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการฝึกงานที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอีกต่อไป สำหรับการจัดทำมาตรฐานคุณวิชาชีพจะเสร็จในอีก 1 ปี 6 เดือนนับจากนี้ไป

Related Posts