กสทช.ย้ำโอเปอเรเตอร์ ดูแลโครงข่ายภาคใต้หวั่นน้ำท่วมกระทบผู้ใช้บริการ

Thakorn-twit-flood

สำนักงาน กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณ พร้อมให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมขอความร่วมมือเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่น ให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ทวิตผ่านสื่อโซเชียลว่า ตามที่ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศ อาทิจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ และยะลา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และอาจเกิดความเสียหายต่อโครงข่ายการสื่อสาร

น้ำท่วม แต่เครือข่ายยังพร้อมใช้งาน

ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. พบว่าขณะนี้โครงข่ายสื่อสารยังใช้งานได้เป็นปกติ แต่เพื่อความรอบคอบจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ให้เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงข่าย หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมทั้งในระบบบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อการติดต่อสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ตระหนักว่าในยามเกิดภัยพิบัติ การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การติดต่อสื่อสารที่สะดวกจะทำให้ความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ได้มากขึ้น ในภาวะภัยพิบัติเช่นนี้ สำนักงานฯ พร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ

banner Sample

Related Posts