เอ็ตด้า นำร่อง ETDA School Camp เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 4.0

ETDA School Camp

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้จัดโครงการ ETDA School Camp ภายใต้กิจกรรม Fun and Safe in Cyberspace โดยคิกออฟผ่าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (The English Program for Talented Students: EPTS) ระดับชั้น ม. 1 จำนวน 70 คน และผู้ปกครองผู้สนใจอีก 35 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย รวมถึงผู้ปกครองตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ในยุคดิจิทัล เด็กและเยาวชนหันมาใช้สื่อออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลในการเรียน ทำรายงาน ทำการบ้าน ไม่เพียงเท่านั้น ช่องทางออนไลน์ปัจจุบัน อาจโน้มนำไปสู่การเข้าถึงเนื้อหาที่มีความสุ่มเสี่ยง ไม่เหมาะสม เช่น การพนัน สิ่งเสพติด ลามกอนาจาร นี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแล โดยเฉพาะทำอย่างไรให้เด็กไทย รู้ทันและฉลาดใช้ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์

ETDA School Camp

ปัจจุบันเด็ก ๆ หลายคนใส่เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไว้ในโซเชียลมีเดีย โดยไม่ทันคิดว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีอาจเอาภาพไปตัดต่อ กลั่นแกล้ง หรือโพสต์ขายบริการทางเพศ แม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนยังโดนหลอกให้โอนเงินลงทุนทำธุรกิจ หรือโดนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ปลอมที่ถูกทำขึ้นมาเลียนแบบเว็บไซต์ธนาคาร

“แม้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้มหาศาลและสร้างพื้นที่ให้พวกเขามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยง ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาท ไม่เท่าทันกลโกงรูปแบบใหม่ ๆ อาจทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อจากการไม่รู้เท่าทัน ล่าสุด ETDA จึงริเริ่มโครงการ ETDA School Camp ภายใต้กิจกรรม Fun and Safe in Cyberspace

โดยปลูกฝังและสร้างการรับรู้ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ETDA School Camp

หากเปรียบกับอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่พุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด การสร้างความเข้มแข็ง และภูมิคุ้มกันในการใช้ดิจิทัลให้เด็กและเยาวชน ต้องมุ่งเน้นให้ลูกหลานของพวกเราเหล่ารู้จัก Digital Literacy คือ มีความรู้และแยกแยะได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ มีทักษะในการรับมือ นำมาใช้วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเกราะป้องกันในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง

ETDA School Camp

สำหรับกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อประกอบด้วย 4 ฐาน คือ 1) อินเทอร์เน็ตกับอาชีพที่เกี่ยวข้อง 2) บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมออนไลน์ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ และการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Norm & Cyberbullying & SNS) 3) การเรียนรู้เรื่องภัยคุกคามออนไลน์ 4) เกมอินเทอร์แอคทีฟเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งเนื้อหาของแต่ละฐานกิจกรรม จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กสามารถท่องโลกไซเบอร์ยุคปัจจุบันได้อย่างปลอดภัย รู้จักใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์

ETDA School Camp

เอ็ตด้า คาดหวังว่า ภายใต้กิจกรรม Fun and Safe in Cyberspace จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนไทย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไป

banner Sample

Related Posts