รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7

นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7 โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ./EGA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในยุคเปลี่ยนผ่านประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

นับเป็นก้าวที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป นอกจากนี้ การอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการต่อยอดและนำความรู้ที่ได้มาปรับในการทำงานอย่างแท้จริง

รวมถึงความรู้ที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และกรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้อง Executive โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

Related Posts