EGA จัดงาน GovChannel Roadshow 2017 พลิกโฉมเชียงใหม่สู่เมืองดิจิทัลต้นแบบ

GovChannel Roadshow 2017

EGA จัดงาน GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ พลิกโฉมการให้บริการประชาชนรูปแบบใหม่ พร้อมเร่งเดินหน้าสร้างจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองดิจิทัลต้นแบบ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงาน GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อน Digital Local Government สู่ Digital Thailand” เริ่มต้นที่แรก ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ./EGA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดขึ้น เพื่อหวังขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองดิจิทัลต้นแบบ “Chaingmai: Digital Local Government” และเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด

ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานของหน่วยงานราชการ และการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม เพื่อแสดงถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการมุ่งสู่การดำเนินงานภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

GovChannel Roadshow 2017

ณ ห้อง CGV 1 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560

นอกจากจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีการจัดงานดังกล่าวอีก 6 จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี อุบลราชธานี สงขลา และนครสวรรค์

banner Sample

Related Posts