สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดฝึกอบรม การจัดวาง ระบบควบคุมภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดโครงการฝึกอบรม “การจัดวาง ระบบควบคุมภายใน ” ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำมาจัดวางระบบควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง สอดรับกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) ที่มีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีหน่วยงานระดับกรมเกิดขึ้นใหม่ คือ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

ระบบควบคุมภายใน
นางอาทิตยา สุธาธรรม รักษาราชการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม

ทั้งนี้ การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการ เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยังช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย ณ โรงแรมไมด้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

banner Sample

Related Posts