กระทรวงการคลัง เร่งดันยุทธศาสตร์ National e-Payment ชูโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตต่อเนื่อง

National e-Payment

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดมากขึ้น ตามนโยบาย National e-Payment โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการการขยายการใช้บัตรที่ได้เริ่มกระจายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังทุกภาคส่วนแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ในขั้นตอนต่อไปจึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนชำระเงินผ่านบัตรเดบิตมากขึ้นผ่านทางอุปกรณ์รับชำระเงินฯ และสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าเล็ก ๆ ที่ยังไม่มีแรงจูงใจในการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินฯ อันจะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินของประชาชนจากการใช้เงินสดไปสู่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง แพร่หลาย และครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ National e-Payment

National e-Payment

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตนี้จะเริ่มแจกโชคในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเดือนแรก (โดยใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560) และแจกต่อเนื่องทุกเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งรางวัลทั้งโครงการจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 84 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินไทยเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ (ทั้งนี้ ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce และการโอนเงิน) และร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือปรับปรุงเครื่อง

โดยใช้บริการกับผู้มีสิทธิ์วางเครื่องที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ* (ไม่รวมหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) ทั้งนี้ การแจกโชคทุกเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) โดยในแต่ละเดือนผู้ใช้บัตรเดบิตจะมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ ลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,001 รางวัล คิดเป็นเงินรางวัลรวม 5.6 ล้านบาทต่อเดือน ในส่วนของร้านค้าจะมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 รางวัล และมีรางวัลย่อยรางวัลละ 30,000 บาท อีก 5-30 รางวัลต่อเดือน

การประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะมีทุกวันที่ 16 ของเดือน ซึ่งครั้งแรกคือวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยจะมีการประกาศออกสื่อต่าง ๆ และผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าสามารถแจ้งได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อให้ตัดชื่อออก หากมิได้แจ้งถือว่าสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และหากภายหลังมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อส่งชื่อเข้าสู่ระบบได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ คือ กลุ่ม Consortium ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)กลุ่มกิจการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นท์ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

National e-Payment

เงื่อนไขภายใต้โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต

ระยะเวลาโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 (โดยการประกาศรางวัลครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยใช้ข้อมูลการใช้บัตรในเดือนพฤษภาคม 2560)

สิทธิการได้รับรางวัล ในแต่ละเดือนผู้ใช้บัตร 1 ราย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล และร้านค้า 1 ร้าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล (หากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รางวัลที่สูงกว่าเพียงรางวัลเดียว) ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีการทุจริตจะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับรางวัล

1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

1.1 รางวัลผู้ใช้บัตรเดบิต บุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินในไทยเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น การชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง ATM และอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (เช่น เครื่อง EDC, Mobile-EDC, Dongle) เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce และการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM
1.2 รางวัลร้านค้า ร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือปรับปรุงเครื่องให้สอดคล้องกับโครงการการขยาย การใช้บัตรที่รับชำระค่าสินค้าและบริการจากบัตรเดบิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้ (1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ หรือ (2) บุคคลธรรมดาทั้งที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่จด VAT (3) ต้องเป็นร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท (หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีเครื่องรับบัตร ไม่มีสิทธิ์ร่วมโครงการ)

2. การประกาศรายชื่อและรับรางวัล

ภายหลังจากการประกาศชื่อผู้มีสิทธิรับรางวัล (ทุกวันที่ 16 ของเดือน) ธนาคารจะแจ้งลูกค้า/ร้านค้าที่ได้รับโชคในแต่ละเดือน เพื่อยืนยันกับธนาคารว่าต้องการหรือไม่ต้องการรับรางวัล ภายใน 7 วัน และดำเนินการติดต่อขอเอกสารเพื่อการรับรางวัลต่อไป โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้โอนเงินรางวัลให้แก่ผู้โชคดี สำหรับกรณีที่ติดต่อผู้รับรางวัลไม่ได้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเก็บรางวัลไว้ 3 เดือน เพื่อรอการติดต่อจึงจะหมดอายุ

2.1 กรณีลูกค้ายินดีรับโชค ขอให้ลูกค้ายืนยันกับธนาคาร และยินยอมให้ธนาคารส่งเลขบัตรประชาชน/เลขนิติบุคคล เลขบัญชี และที่อยู่ ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ในการโอนเงินรางวัลและการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2.2 กรณีลูกค้าไม่ประสงค์รับโชค ธนาคารจะตัดรายชื่อลูกค้าออกจากรายชื่อผู้รับรางวัลในเดือนนั้น
2.3 กรณีติดต่อลูกค้าไม่ได้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะเก็บรางวัลดังกล่าวไว้ 3 เดือน นับจากสิ้นเดือนที่ประกาศ ทั้งนี้ การรับเงินรางวัลจะมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด

3. การสละสิทธิไม่เข้าร่วมโครงการ หากผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าสามารถแจ้งได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อให้ตัดชื่อออก หากมิได้แจ้งถือว่าสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และหากภายหลังมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อส่งชื่อเข้าสู่ระบบได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

National e-Payment

banner Sample

Related Posts