กสทช.ชี้คนไทยโทรมือถือเฉลี่ย 50.61 นาทีต่อวัน พบเพียง 27.28% ใช้มือถือเพื่อสร้างรายได้จริง

Must Carry

สำนักงาน กสทช. สำรวจคนไทยโทรมือถือเฉลี่ย 50.61 นาทีต่อวัน โดยใช้ทำงานหรือทำธุรกิจหลัก 24.14 นาทีต่อวัน โดยช่วงอายุ 31-40 ปี เป็นช่วงอายุที่มีผู้ใช้มือถือสร้างรายได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.99

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศจำนวน 7,619 ราย มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ย 50.61 นาทีต่อวัน โดยเป็นการใช้เพื่อการทำงานหรือทำธุรกิจหลักเฉลี่ย 24.14 นาทีต่อวัน

นอกจากนั้นผลการสำรวจยังระบุว่า มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 27.28 โดยแบ่งตามช่วงอายุ ช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.47 ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.60 ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.99 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.51 ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.26 และช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.13

banner Sample

Related Posts