ETDA จับมือ TISA เผยความสำเร็จโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

TISA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือ TISA (ทีซ่า) เผยความสำเร็จโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของประเทศไทย จากการจัดสอบติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยโครงการฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย

หรือ iSEC – Information Security Expert Certification เป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวผู้เรียนลงสนามสอบระดับสากล Certified Information Systems Security Professional หรือ CISSP

นางสุรางคณา กล่าวว่า โครงการ iSEC ครั้งล่าสุดนี้จัดขึ้นเมื่อกลางปี 2559 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2560 นับเป็นรุ่นที่ 5 และยังเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดหลักสูตรผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งให้แก่ผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นปีแรกที่จัดให้มีการทดสอบครอบคลุม 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น

ใน 5 รุ่นที่ผ่านมา มีผู้ฝึกอบรมและเข้าร่วมสอบ 492 คน และมีผู้สอบผ่าน iSEC 105 คน หรือคิดเป็น 21.34 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้สอบผ่านหลักสูตร CISSP รวม 21 คน นับแต่รุ่นที่ 1-4 ทั้งนี้ จัดได้ว่าค่าเฉลี่ยการสอบผ่าน CISSP ของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 20 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของผู้สอบทั่วโลกเล็กน้อย

สำหรับผู้ที่สอบผ่านในรอบของกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ดูแลระบบหน่วยงานสำคัญหรือโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ จะได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมในหลักสูตรขั้นสูงอื่น ๆ ต่อไป เช่น หลักสูตร CYDER ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคาม เป็นต้น ทั้งนี้ในภาพรวมผู้เข้าสอบทั้งด้านบริหาร และด้านเทคนิค ทำคะแนนค่าเฉลี่ยได้สูงสุด ในเรื่องการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Enterprise Continuity) รองลงมาคือเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านบุคลากร (Personnel Security)

ทั้งนี้บุคลากรด้านบริหาร จำเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเร่งด่วนใน 2 โดเมนหลัก คือ ความมั่นคงปลอดภัยด้านเครือข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunications Security) และ การดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Systems Operations and Maintenance)

ส่วนบุคลากรด้านเทคนิค จำเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถใน 2 ส่วนหลัก คือ การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Risk Management) และ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานสัญญา (Procurement) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ทาง สพธอ. จึงได้จัดงานสัมมนา “Thailand Cybersecurity Week 2017” ภายใต้ธีมงาน “Cybersecurity for All: Cybersecurity เพื่อทุกคน” ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องห้องประชุม Universe 1-2 อาคารเดอะไนน์ ชั้น 12 เนื้อหาสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เจ้าหน้าที่เทคนิค ตลอดจนผู้บริหาร โดยได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาให้ความรู้ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.etda.or.th

Related Posts