กระทรวงดิจิทัลฯ ลุยแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยและ MIS ฉบับที่ 2

MIS

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Management Information System : MIS ”

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Management Information System : MIS ”

โดยสำนักบริหารจัดการระบบสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 และแนวทางการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Management Information System : MIS อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล

โดยคาดว่าบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 250 คน จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

banner Sample

Related Posts