รัฐมนตรี 2 กระทรวง ร่วมติตดาม การฟื้นฟู ทีโอที – กสทฯ

ฟื้นฟู

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ รมว.กระทรวงพลังงาน ร่วมติดตามการตั้ง 2 บริษัทใหม่ ฟื้นฟู กิจการ “ทีโอที – กสทฯ” ตามแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ซึ่งมีมติให้กระทรวงดิจิทัลฯ กำกับการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) รวมถึงการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาองค์กรของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสทฯ ซึ่งจะมีการจัดตั้ง 2 รัฐวิสาหกิจใหม่ที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้น 100% คือ บริษัท NBN และบริษัท NGDC จากการโอนทรัพย์สินของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสทฯ มาดำเนินการ

 

คาดว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัท NBN และบริษัท NGDC ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ทั้งสองบริษัทจัดทำแผนการดำเนินงานของบริษัทใหม่ โดยคำนึงถึงการพัฒนากำลังคน การทำธุรกิจใหม่ๆ ในด้าน Smart City ที่จังหวัดภูเก็ตและในพื้นที่ EEC

รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมนำเสนอ คนร. เพื่อพิจารณาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ต่อไปด้วย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

banner Sample

Related Posts