กสทช. เร่งทำหลักเกณฑ์ เรียกคืนคลื่นและเยียวยา ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

กสทช., USO

สำนักงาน กสทช. ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่นความถี่และเยียวยา ให้เสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อเดินหน้าเรียกคืนคลื่นความถี่และประมูลตามแผน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกคืนคลื่นความถี่

ตามมาตรา 27 (12/1) พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ที่ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จากผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ได้

โดย กสทช. ต้องทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายตอบแทนให้กับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย ทั้งนี้คณะทำงานต้องดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน

นายฐากร กล่าวว่า หลังจากนั้นสำนักงาน กสทช. จะนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป เพื่อจะได้เดินตามแผนการประมูลคลื่นความถี่ที่ได้วางไว้ โดยจะนำคลื่นความถี่ที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มาประมูล พร้อมทั้งมีการเยียวยาให้กับเจ้าของคลื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งภายใต้เงื่อนไขนี้จะให้มีบุคคลภายนอก อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการกำหนดค่าเยียวยา ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วย

banner Sample

Related Posts