ซีอีโอทีโอทีรับโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019

บุคคลคุณภาพแห่งปี

บุคคลคุณภาพแห่งปี
ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) องค์กรส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศไทยโดยไม่มุ่งหวังกำไร

ซึ่งในปีนี้ ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที และนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับประทานโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 สาขาภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงานและอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงสังคมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ภาคธุรกิจ

banner Sample

Related Posts