CAT จับมือ ม.พะเยาหนุน TESA พัฒนา IoT Solutions ผู้สูงอายุ

CAT

CAT

CAT จับมือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสนับสนุน TESA Top Gun Rally จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14 ชูโจทย์เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุผ่าน IoT Solutions

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โจทย์สำหรับการแข่งขัน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 14 ในปีนี้คือ “ระบบติดตามเฝ้าระวัง และจัดการสุขภาวะแก่ผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป” (Health Monitoring and Management Systems for Elderly and All Kinds of People) จะเป็นการพัฒนาต้นแบบระบบสมองกลฝังตัว ผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบของอุปกรณ์ติดตัวบุคคล ที่จะส่งข้อมูล สถานการณ์ที่สำคัญไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล โดยใช้เช็นเซอร์และอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่อยู่ในตัวเครื่อง ส่งข้อมูลไปยังเกตเวย์ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผ่านทางเว็บไซต์

“โจทย์นี้เป็นการประยุกต์ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบจำลองเหมือน Smart Senior Complex ที่มีอุปกรณ์ติดตัวผู้สูงอายุสำหรับเฝ้าติดตามสุขภาพร่างกาย และระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลล่วงหน้าหรือทันท่วงที อีกทั้งมีการแจ้งเตือนข้อมูลการทำนายสภาพแวดล้อมจากส่วนกลางที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น กระแสลม หมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุโดยตรงในแต่ละพื้นที่”

การประชันทักษะในครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่จะรองรับผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกแล้วร่วม 40 ทีม พร้อมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมประมาณ 300 คน อีกทั้งโจทย์ของการแข่งขันยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งผู้สูงอายุที่มีคุณภาพหรือ Hub Northern Senior Complex ที่ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรม และดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความปลอดภัย มีสุขภาวะชีวิต และอนามัยที่ดี ลดความกังวลใจให้กับลูกหลานและคนใกล้ชิด

โดยในส่วนของ CAT ได้สนับสนุนในด้าน IoT Solutions ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม บริการคลาวด์ รวมทั้งจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเต็มที่

 

banner Sample

Related Posts