รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เผย มีนโยบายผ่อนปรน PDPA สำหรับเอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน

PDPA

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ย้ำอีกครั้ง PDPA มีเจตนา ไม่สร้างภาระ เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน แต่กลับช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมคลอด กม.ลูกชุดแรก ให้ระยะผ่อนผัน 1 ปีบางหมวด

นายเวทางค์ กล่าวว่า พ.ร.บ.คุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 มีเจตจำนงชัดเจนในการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขณะเดียวกัน เป็นเครื่องมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ดังนั้น ในส่วนของกฎหมายลูกที่จะทยอยประกาศออกมาชุดแรก จึงจะครอบคลุม (ร่าง) ประกาศเรื่องการยกเว้นในบางหมวดสำหรับกิจการขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาข้อกังวลเรื่องภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ…… ที่คาดว่าจะมีผลในสัปดาห์นี้

สำหรับ (ร่าง) ประกาศชุดแรกที่ปิดรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว และจะทยอยใช้เป็นกฎหมายลูก ได้แก่  ได้แก่ 1.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. ….   2.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และ 3.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

“ในร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก ซึ่งคาดว่าจะช่วยคลายข้อกังวลและลดภาระให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและเอสเอ็มอี” นายเวทางค์ กล่าว

Related Posts

กรุณาติดต่อขออนุญาตใช้คอนเทนต์ก่อน ได้ที่ กองบรรณาธิการ TheReporterAsia

Please contact the editor for permission to use the content first. TheReporterAsia