พม. เตรียมจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ 2566 ย้ำปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้จิ๋วแต่แจ๋ว

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

พม. ประกาศ เตรียมจัดงานสัปดาห์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566″ ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” ร่วมกับผู้แทนภาคีเครือข่าย และมอบเกียรติบัตร “เด็กดีเด่น” ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกวดเรียงความ หัวข้อ “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย : การรู้ทางภัยออนไลน์”

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็น วันเด็กแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและเต็มศักยภาพ นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2566 เพื่อให้เด็กได้ตระหนักรู้ถึงภัยออนไลน์ เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านเด็กให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21

วันเด็กแห่งชาติ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีการจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ งานแถลงข่าว พิธีมอบเกียรติบัตร “เด็กดีเด่น” ประจำปี 2566 จำนวน 13 คน พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกวดเรียงความ หัวข้อ “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย : การรู้ทางภัยออนไลน์” จำนวน 50 คน และกิจกรรมพาน้องดูหนัง ชมภาพยนตร์ หนุมาน White Monkey จำนวน 225 คน ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็ก โดยเข้ามาช่วยกันสนับสนุนงานในทุกด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำงานด้วยกันเพื่อหล่อหลอมเด็กให้เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

นายจุติ กล่าวต่อไปอีกว่า สิ่งที่รัฐบาลทุ่มเททำคือการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งมีการขับเคลื่อนโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ต้องการพัฒนาไปถึงฐานรากทั่วประเทศ แต่ปัจจุบัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประชากรเด็กลดลง เพราะฉะนั้นเราต้องปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้จิ๋วแต่แจ๋ว กระทรวง พม. จึงต้องบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพใหม่ๆ ได้ และเราจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สั้นและเร็วขึ้น และเด็กต้องนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง รวมถึงการสร้างโอกาสและทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต่อไปเราจะไม่จัดงานวันเด็กแห่งชาติเพียงวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม แต่จะจัดให้เป็นสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ มุ่งเน้นความสนุกสนาน และความมีสาระ นอกจากนี้ จะมีการเปิดโครงการยุวทูตคุณธรรมให้กับสภาเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องมิติของโลกยุคใหม่ที่เราจะต้องไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี แต่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการศึกษา การประกอบอาชีพ อีกทั้งจะมีโรงเรียนสอนผู้ปกครอง เพื่อสอนหลักการเลี้ยงดูบุตรหลานรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งจากภายใน เนื่องจากปัจจุบัน เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยตัวเอง โดยเราจะมุ่งเน้นการสอนทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพได้จริง เพื่อการเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

banner Sample

Related Posts