สดช. จัดประชุมระดมแนวคิด ดันเศรษฐกิจอวกาศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สดช.

สดช.

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดประชุมสัมมนา “Space × Digital: Driving Thailand toward the New Economy” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย ณ ห้องพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จำนวน 200 คน

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสัมมนา ว่า สดช. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดทำนโยบายด้านกิจการอวกาศของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมระบบนิเวศของเศรษฐกิจอวกาศที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอวกาศ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับกิจการและกิจกรรมอวกาศ เช่น ดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. …. และ ร่างแผนแม่บทกิจการอวกาศแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) ตลอดจนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ และการสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับกิจการอวกาศของประเทศไทย

ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มแรกหลังจากการเปลี่ยนผ่านจากระบบการให้สัมปทานเป็นระบบการอนุญาต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดนโยบายหรือทิศทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมอวกาศให้มีความชัดเจน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจอวกาศที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอวกาศของตลาดโลกได้

สดช.
นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“ในวันนี้ จะเป็นการประชุมสัมมนาเพื่อรับทราบแนวคิดในการส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ของประเทศ และการนำเสนอ (ร่าง) แผนการส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย รวมถึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อไปปรับปรุง (ร่าง) แผนการส่งเสริมฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายภุชพงค์ กล่าว

ดร.พรพรรณ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สดช. กล่าวเสริมว่า โครงการพัฒนาแผนการส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย เป็นการตอบสนองต่อการขยายตัวของกิจการและกิจกรรมอวกาศ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ส่งผลให้เกิดการเติบโตของภาคเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy)” ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่เน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจการและกิจกรรมอวกาศ โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

banner Sample

Related Posts