ฟิลลิปประกันชีวิต แต่งตั้ง นายปวินทวัฒน์ วีร์วรงค์กุล ดำรงตำแหน่งผู้ชู่วยกรรมการผู้จัดการ/บริหารสายงานการขาย

Phillip-Life

Phillip-Life

นายปวินทวัฒน์ วีร์วรงค์กุล มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมากกว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์การบริหารงานสรรหาตัวแทน และพัฒนาขีดความสามารถและทักษะใหม่ ๆ รองรับการเติบโตและ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ก่อนที่จะก้าวมาดำรงตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/บริหาร สายงานการขายกับฟิลลิปประกันชีวิต ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทประกันหลายแห่ง อาทิ ตำแหน่งรองประธานบริหารงานขายช่องทางตัวแทน อีกทั้งยังเคยเข้าร่วมการอบรมด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะความเป็นผู้นำ กับ Asia Leadership Foundation Program ซึ่งมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) เป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว โปรแกรมนี้มุ่งสร้างความเป็นผู้นาที่ก้าวล้ำในเอเชีย โดยการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จระดับสูงและศักยภาพที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ ผนวกกับการให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายในการพัฒนาที่สำคัญของเอเชีย

“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฟิลลิปประกันชีวิต ซึ่งผมจะนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิตมาช่วยสานต่อแผนยุทธศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์สาคัญในการนำมาซึ่งการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในช่องทางตัวแทนปีนี้ เน้นการขยายฐานตลาดให้เข้าถึงกลุ่มคนระดับวัยทางานเพิ่มมากยิ่งขึ้น แนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตหลังเกษียณ โดยหากมีการเก็บออมตั้งแต่อายุยังน้อย จะมีระยะเวลาในการเก็บออมนาน อีกทั้งยังเน้นการสร้างและขยายทีมงานตัวแทนที่มีศักยภาพสูง แน่นอนว่านอกจากบริษัทฯ จะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังต้องมีทีมงานฝ่ายขายที่มีศักยภาพสูงในการเข้าถึงฐานตลาดลูกค้าที่มีกำลังซื้อมุ่งเน้นการฝึกอบรมตัวแทนอย่างเข้มข้น ด้วยการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการขาย เพื่อยกระดับขีดความสามารถและภาพลักษณ์ตัวแทนให้ก้าวสู่มืออาชีพ รวมทั้งโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมการทางานและมอบผลตอบแทนให้อย่างเหมาะสม มีการจัดโครงสร้างผลประโยชน์ที่ดี สร้างโอกาสเติบโตได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นกาลังใจสำหรับตัวแทนให้มีผลงานสม่ำเสมอ” นายปวินทวัฒน์ กล่าว

โดยภารกิจแรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายปวินทวัฒน์ ได้ประกาศภารกิจอีก 6 เดือนข้างหน้าในการตั้งเป้าเพิ่มจานวนตัวแทนอีก 300 คน จากปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1,500 คน ตามวิสัยทัศน์ในปี 2566 ซึ่งเป็น “ปีแห่งการสร้างตัวแทน” พร้อมเป็นหัวเรือใหญ่ในการมุ่งสนับสนุนการพัฒนาตัวแทนฟิลลิปประกันชีวิต ให้สามารถเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพที่ดี นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตและสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด อีกทั้งยังได้รับการฝึกฝนทักษะและได้รับความรู้ใหม่เพื่อยืนอยู่ในแถวหน้าของอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว พร้อมมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวมให้แก่ตัวแทน เร่งสร้างผู้นำยุคใหม่ให้กับอุตสาหกรรมประกัน เพื่อส่งมอบหลักประกันชีวิตที่มั่นคง อันเป็นการวางรากฐานสู่การสร้างสังคมประกันชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การสร้างคุณภาพธุรกิจในระยะยาวต่อไป รวมถึงการเดินหน้าผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจประกันชีวิต

ฟิลลิปประกันชีวิตมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ของนายปวินทวัฒน์ ในด้านการบริหารงานขายช่องทางตัวแทน จะสามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ มาช่วยพัฒนาสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

banner Sample

Related Posts