ศูนย์บริการ NT คว้ารางวัลมาตรฐาน GECC ประจำปี 2566

ศูนย์บริการ NT

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2566 รับตราสัญลักษณ์สีฟ้า ศูนย์ราชการสะดวกระดับพื้นฐาน “ให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” โดย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และในฐานะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 จาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ฯ โดยมี พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร NT เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

ในปีนี้ ศูนย์บริการ NT ที่ได้ตรารับรองมาตรฐาน “ศูนย์ราชการสะดวก” ระดับฟ้า (ระดับพื้นฐาน) “ให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” จำนวนทั้งสิ้น 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการ NT คลองเตย, ศูนย์บริการ NT ชิดลม (ใหม่), ศูนย์บริการ NT ลำพูน 1, ศูนย์บริการ NT ลำปาง 1, ศูนย์บริการ NT พะเยา, ศูนย์บริการ NT เถิน (ใหม่) ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการ NT

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า NT ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2566 ในระดับพื้นฐาน ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งของ NT ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการพิจารณาจากเกณฑ์ทั้งด้านกายภาพ ด้านคุณภาพ และการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อกับบริษัท NT ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ตั้งของสำนักงานได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สถานที่มีความพร้อมในการต้อนรับ รับรองผู้มาติดต่อ และการจัดลำดับคิวในการให้บริการ NT พร้อมบูรณาการให้บริการด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีขององค์กรในการที่จะพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก และที่สำคัญตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า ประชาชนจะได้รับการให้บริการที่มีมาตรฐานด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย

banner Sample

Related Posts