เอสซีจี จัดทัพใหม่ ตั้งผู้บริหารระดับสูงแทนเกษียณอายุ

SCG

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่ แทนผู้บริหารที่เกษียณอายุนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

1.นายสุรชัย นิ่มละออ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

1.นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

2.นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล

3.นายสุรชัย นิ่มละออ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน

4.นายปรเมศวร์ นิสากรเสน เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลางเอสซีจี

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูง 4 คน เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ดังนี้

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

2. นายยุทธนา เจียมตระการ

3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

4. นายนิธิ ภัทรโชค

ประวัติการดำรงตำแหน่งสำคัญ

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุนเอสซีจี, General Director-Long Son Petrochemicals Company Limited เวียดนาม

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ลีฟวิงโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, Head of Distribution and Retail Business-SCG Cement-Building Materials Company Limited

นายสุรชัย นิ่มละออ ดำรงตำแหน่ง President-Green Solution Business บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด, Chief Innovation & Technology Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

banner Sample

Related Posts