DMT ปลื้ม คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2566 มาครอง

DMT

DMT ปลื้ม!!! คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2566 มาครอง เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกอย่างแข็งขัน หลังกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ตั้งเป้า Net Zero ให้ได้ภายในปี 2593 ชูปณิธาน “ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

นางสาวอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า DMT ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการจัดการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจด้าน ESG เพื่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ของประเทศไทย

ในปีนี้คณะผู้บริหาร DMT มีมติให้ส่งพื้นที่สำนักงานใหญ่ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางดอนเมือง สมัครขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัท ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม มีความยั่งยืนและรองรับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดีของพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมอันดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่างๆ

ทั้งการทำกิจกรรม 5ส. การประหยัดพลังงาน การใช้อุปกรณ์ที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะและนโยบายการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกิจการของบริษัท โดยเริ่มทยอยเปลี่ยนรถยนต์จากรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 3 คันในปี 2566 และจะทำการทยอยเปลี่ยนจนครบในปี 2571 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการสื่อสาร การอบรมความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษ การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม

“เราปฏิเสธไม่ได้ว่าอาคารสำนักงานถือเป็นสถานที่ที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเป็นศูนย์รวมของพนักงานทั้งบริษัท ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้าน ดังนั้น การที่เราออกไปทำงานทุกวันจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว” นางสาวอัจฉรา กล่าว

DMT

ด้วยความพยายามของพนักงานทุกคน จากการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 ทำให้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ (Green Office) ประจำปี 2566 มาครอง โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” (G ทอง) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่พร้อมมุ่งสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบในระดับสากลในฐานะองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยจะมีการรับรางวัลในช่วงเดือนมีนาคม 2567

นางสาวอัจฉราเผยต่อว่า นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ยังสอดคล้องกับแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยองค์การสหประชาชาติ ในข้อที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ว่าด้วยการพัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโลกในการบริโภคและการผลิต และการทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 12 การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และการลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle และ ข้อที่ 13 Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และการลดผลกระทบอีกด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนในโลกควรเรียนรู้ ให้ความสนใจ และร่วมกันพัฒนา

banner Sample

Related Posts