เอไอเอส อคาเดมี่ คว้ารางวัล Steward Leadership 25 หนึ่งเดียวในไทย

เอไอเอส อคาเดมี่

เอไอเอส โดย เอไอเอส อคาเดมี่ ภูมิใจ องค์กรโทรคมไทย 1 เดียว คว้ารางวัลที่ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับสากล Steward Leadership 25 ในฐานะผู้ที่ใช้ EdTech ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม และส่งต่อสู่ประชาชนเพื่อให้มีขีดความสามารถพร้อมรับมือบริบทของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส และกลุ่มอินทัช กล่าวในวาระที่เป็นตัวแทนรับรางวัล Steward Leadership 25 (SL25) ณ ประเทศสิงคโปร์ ว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ เอไอเอส อคาเดมี่ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมโทรคม รายแรก 1 เดียวของไทย ที่ได้รับรางวัล Steward Leadership 25 (SL25) โดยเป็นการจัดอันดับจาก 25 โครงการที่ดีที่สุดจากบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สำหรับความเป็นเลิศในแง่ของการใช้ EdTech ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสร้างผลกระทบเชิงบวก พร้อมจุดประกายในการพัฒนาทักษะรับมือ Digital Transformation ให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง”

“เรายึดหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Ecosystem Economy หรือ เศรษฐกิจแบบร่วมกัน  ซึ่งหนึ่งในหัวใจหลัก คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่งต่อสู่ประชาชนเพื่อให้มีขีดความสามารถพร้อมรับมือบริบทของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล ผ่าน เอไอเอส อคาเดมี่  ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลากว่า 8 ปี สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศและสอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินของรางวัลนี้ที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างผลกระทบในเชิงบวกด้านบริหารจัดการให้แก่สังคมและประเทศ ประกอบด้วย

  1. เพิ่มทักษะและพัฒนาขีดความสามารถให้แก่พนักงานในองค์กร ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ผ่าน Digital Educational Platform ในชื่อ LEARN DI
  2. ลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาทักษะในโลกยุคดิจิทัล ผ่านการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้แก่คนไทย อาทิ ส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์, เสริมสร้างความสามารถในการสอนให้แก่ครู อาจารย์ ในโครงการ  Educators , เพิ่มขีด ความสามารถให้กับติวเตอร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลในการออกแบบการเรียนการสอน ในโครงการ Tutors Thailand เป็นต้น
  3. สร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมให้แก่บุคลากรเอไอเอสและบุคคลภายนอกผ่านโครงการJump Bootcamp Thailand ที่บ่มเพาะและสนับสนุนให้เกิดไอเดียใหม่ๆในการใช้ดิจิทัลเข้ามาแก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับความสามารถทางวิชาชีพ กับโครงการ อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ ที่ร่วมกับภาครัฐอย่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำองค์ความรู้ฝึกอบรมผ่าน Digital Platform
  5. กระตุ้นให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรม EdTech ของไทยไปอีกขั้น อย่างสอดคล้องกับบริบทของโลกดิจิทัลที่เดินหน้าอย่างรวดเร็ว

สำหรับรางวัล Stewardship Asia Centre (SAC) 25 (SL25) เป็นการจัดอันดับ 25 โครงการที่ดีที่สุด ด้านความเป็นเลิศจากบริษัทเอกชนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่แสดงออกอย่างแน่วแน่ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมนำขีดความสามารถมาช่วยแก้ปัญหาและจัดการกับประเด็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้ พร้อมด้วยนวัตกรรมที่เป็นเลิศ อย่างแตกต่างจากบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เอไอเอส อคาเดมี่

รางวัลนี้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ม Temasek Holdings โดยมีผู้ร่วมในการจัดตั้งรางวัลนี้ ประกอบด้วย Stewardship Asia Center (SAC), สถาบัน INSEAD’s Hoffmann Global Institute for Business and Society, (หนึ่งในสถาบันในเครือของ UN  ที่มีเป้าหมายในการจัดเตรียมเครื่องมือและกรอบการทำงานให้กับผู้นำธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับธุรกิจ ชุมชน ผู้คน และโลก ตามเป้าหมาย SDGs),  Willis Towers Watson PLC (WTW) บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลจากประเทศอังกฤษ และ The Straits Times สื่อมวลชนชั้นนำของประเทศสิงคโปร์

นางสาวกานติมา กล่าวในตอนท้ายว่า “การเดินไปข้างหน้าขององค์กร และ ประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมกับการเดินไปข้างหน้าดังกล่าว และเอไอเอส โดย เอไอเอส อคาเดมี่ พร้อมที่ใช้จุดแข็งด้านดิจิทัลของเราร่วมทำหน้าที่นี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง”

banner Sample

Related Posts