ยูนิลีเวอร์ คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023

ยูนิลีเวอร์

ยูนิลีเวอร์ องค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 สาขา Digital Retail Innovator จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA) ตอกย้ำความสำเร็จของยูนิลีเวอร์ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG) ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินงานโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางพร้อมทั้งขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม ด้วยการนำนวัตกรรมล้ำสมัยและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานอย่างรอบด้าน

โดยประสบความสำเร็จจากการกำหนดเป้าหมายและวางกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างชัดเจนสำหรับทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรควบคู่ไปกับการยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคตั้งแต่เริ่มต้นจนตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างแท้จริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ยูนิลีเวอร์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดทั้งกระบวนการประเมินสมรรถนะขององค์กรในด้านการใช้งานดิจิทัล ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับโลกอย่าง Boston Consulting Group (“BCG”)

ผ่านแบบประเมิน Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งประเมินครอบคลุมถึง 6 มิติตามฟังก์ชั่นหลักขององค์กรประกอบด้วย กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Driven by Digital) การนำดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นหลักในองค์กร (Digitize the Core) การเติบโตด้านดิจิทัล (New Digital Growth) การเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงาน (Changing Ways of Working) การยกระดับศักยภาพของข้อมูลและเทคโนโลยี (Leveraging the Power of Data & Technology) และการสร้างระบบนิเวศแบบองค์รวม (Integrating Ecosystems)

นางสาวธารี ประศาสน์วินิจฉัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์ครัวเรือน กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยและภาคพื้นอาเซียน กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 90 ปีของการดำเนินธุรกิจและเติบโตเคียงข้างสังคมไทย ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดย ยูนิลีเวอร์ ได้รับความไว้วางใจจาก 98% ของ 25 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน รางวัลอันทรงเกียรตินี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จครั้งสำคัญที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ยูนิลีเวอร์ ซึ่งจะยังคงเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมอันชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้บริโภค บุคลากร และซัพพลายเออร์ รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 สาขา Digital Retail Innovator สะท้อนความสำเร็จในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และการเรียนรู้ของจักรกล Machine Learning มาขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรในมิติด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม อาทิ

  • การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมบุคลากรอย่างรอบด้าน (Digital Transformation: Nurturing People) นำเทคโนโลยี GenAI มาใช้ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานและหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่แบ่งแยก รวมทั้งจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเป็นประจำเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมสำหรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • การใช้นวัตกรรมและข้อมูลเพื่อออกแบบโซลูชันที่ยั่งยืน (Innovation and Data: Shaping Sustainable Solutions) นำ AI มาช่วยวิเคราะห์และสร้างสรรค์ประสบการณ์กับแบรนด์ที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล (Personalized Brand Experiences) ทำให้ยูนิลีเวอร์สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และได้ประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การมีส่วนร่วมที่ดียิ่งกว่าในทุกจุดของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Touchpoints)
  • การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Sustainable Living: Achieving Milestones) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการภายในโรงงานและลดปริมาณของเสียตลอดจนลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีชีวมวล (Biomass) นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญสะท้อนเรื่องราวทางสังคมและการศึกษาไทยพร้อมรณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียนอย่าง “Let Her Grow” จากแบรนด์ “โดฟ” รวมถึงผลิตภัณฑ์ “ซันไลต์” สูตรใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมความรักษ์โลกให้กับครัวเรือนทั่วไทย

ทั้งนี้ รางวัล “Thailand Digital Excellence Awards” เป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัล จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล ทั้งยังเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลของธุรกิจไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำดิจิทัลมาใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

banner Sample

Related Posts