เซ็น กรุ๊ป ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ปี 2566

ZEN-Set-ESG-Ratings-AA

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจบริการด้านอาหารของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) จนได้รับการประเมินติดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งในปีนี้มีการประกาศผลในรูปแบบเรตติ้ง โดยทาง เซ็น กรุ๊ป ได้รับผลประเมินเป็น ‘หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA ปี 2566’ และผลรวมการประเมินที่ได้รับคะแนนรวมเพิ่มมากขึ้นในทุกปี สอดรับกับปรัชญาขององค์กร (Brand Philosophy) ที่ว่า ‘Goodness to Growth : เจตนารมณ์ที่ดี นำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน’ ด้วยเช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นยั่งยืน ได้ที่ www.setsustainability.com/ESG-ratings

banner Sample

Related Posts