เจาะกลยุทธ์ 3Re “บ้านปู” ช่วย “ผู้ประกอบการ SE รุ่นใหม่” โตต่อได้

BANPU บ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสถาบัน ChangeFusion เสริมแกร่งกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในกลุ่มกิจการที่ต้องการขยายการเติบโต ด้วยกลยุทธ์ 3Re ได้แก่ Re-strategize (ปรับกลยุทธ์) Re-organize (ปรับโครงสร้าง) และ Re-technicalize (ปรับเทคนิค) เร่งเครื่องกิจการเพื่อสังคมก้าวข้ามข้อจำกัดและอุปสรรค พร้อมเปิดตัว 5 SE ที่ผ่านเข้ารอบกระบวนการพัฒนากิจการระยะขยายผล (Acceleration Program) ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change: BC4C) ปี 2567

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบัน SE ที่อยู่ในระยะขยายผลมุ่งเน้นการเข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ (พิชชิ่ง) เพื่อระดมทุนสนับสนุนมาขยายผลทางธุรกิจ โดยหากกิจการเหล่านี้ได้รับคำปรึกษาทั้งในด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการขยายผลกระทบทางสังคมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกิจการ ก็จะสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งบ้านปูและ ChangeFusion เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและเชื่อมโอกาสการลงทุน SE ใน Acceleration Program ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เราพบว่า ปัจจัยหลักที่จะทำให้ SE ไทยโตต่อไปได้คือความสามารถในการทำแผนเพื่อขายนักลงทุน การมีแผนธุรกิจและตัวชี้วัดที่ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ของตลาด ซึ่ง BC4C ได้ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญร่วมผลักดันขีดความสามารถของ SE เพื่อปลดล็อกศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตอกย้ำวิสัยทัศน์บ้านปูที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น”

BANPU บ้านปู

กลยุทธ์ 3Re ที่โครงการ BC4C นำมาใช้ในกระบวนการพัฒนากิจการระยะขยายผลประกอบด้วย

Re-strategize การปรับทิศทางเชิงกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจภาพรวมของแต่ละกิจการให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของตลาดปัจจุบัน รวมถึงช่วยตั้งตัวชี้วัดที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

Re-organize การปรับและจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นคน ทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ จะต้องถูกจัดกลุ่มและเรียบเรียงใหม่ เช่น ด้าน “การสื่อสาร” “ความสัมพันธ์” และ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

Re-technicalize การปรับปรุงด้านเทคนิค ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม การพัฒนาธุรกิจ การตลาดและช่องทางการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายตัวจริง ทั้งหมดนี้อาจต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยพัฒนากิจการ นับเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการทำงานและปรับปรุงกิจการให้สามารถก้าวทันบริบทของตลาดโลกในปัจจุบัน

ด้านนายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า “การนำกลยุทธ์ 3Re มาใช้ในโครงการ BC4C จะมีทีมที่ปรึกษาเข้าร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละกิจการ จากนั้นจึงจะเริ่มทำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละกิจการอย่างเหมาะสม และในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการจัดทำคู่มือ หรือ โปรไฟล์ธุรกิจเพื่อให้แต่ละกิจการสามารถนำเอาไปใช้ในการขอทุนสนับสนุนได้ในอนาคต”

สำหรับปี 2567 มีกิจการฯ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายใน Acceleration Program จำนวน 5 กิจการ (โดยไม่เรียงลำดับคะแนน) ครอบคลุมมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับธีม “Impactful Locals, National Boost: ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง” ได้แก่

toolmorrow: ลบล้างความเชื่อผิดๆ ด้วย “Social Experiment” แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ลดพฤติกรรมเสี่ยงเยาวชน ผ่านการสร้างทักษะในการสื่อสารเชิงบวกแก่ผู้ปกครอง

วันดีวีคราฟต์: ปั้นผู้พิการสู่ดีไซเนอร์งานถัก “มาคราเม่” เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพในการออกแบบลวดลายผ่านงานถักกระเป๋าด้วยเชือกมาคราเม่ สู่การผลิตสินค้าทำเงินที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัว

BANPU บ้านปู

สวรรค์บนดิน: อนุรักษ์ป่าเชียงรายด้วยการ “รับซื้อผลผลิตชุมชน” แบรนด์ชา-คาเฟ่-ฟาร์ม สเตย์ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พื้นที่ป่า ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรปลูกชาแบบเกษตรอินทรีย์วิถี พร้อมรับซื้อผลผลิตคุณภาพจากป่าชุมชน

The Next Forest: ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวแบบครบวงจร ด้วยศาสตร์ “วิทย์-ศิลป์” ที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าแบบครบวงจร ด้วยหลักการทำงานที่สอดคล้องต่อการสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสามารถในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกแบบยั่งยืน

BANPU บ้านปู

เพลินไพร ออร์แกนิค: แปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ “อาหารเสริม-เครื่องสำอางค์-สารสกัดสมุนไพร” แบรนด์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร จ.ชัยภูมิ ทำเกษตรอินทรีย์ แปรรูปผลผลิตจากสมุนไพร ที่ได้มาตรฐานพร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ตลอดจนร่วมลุ้นกับการประกาศผลผู้ชนะ Acceleration Programภายใต้โครงการ Banpu Campions for Change ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions

banner Sample

Related Posts