พม. ผนึกกำลังเครือข่ายคนไทยในสวิสฯ ยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ไทยในต่างแดน

คนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้าสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ เดินทางหารือเครือข่ายคนไทยในสมาพันธรัฐสวิส เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณค่า พร้อมยกระดับสวัสดิการและทัศนคติเชิงบวกต่อคนพิการในสังคม

การหารือครั้งนี้ นำโดย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมคณะผู้แทนจาก พม. ได้พบปะกับเครือข่ายคนไทยในสวิสฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลคนพิการ รวมถึงคนไทยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในต่างแดน

สมาพันธรัฐสวิส ถือเป็นประเทศที่มีระบบสวัสดิการสังคมที่โดดเด่น โดยให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีของชีวิตแก่คนทุกช่วงวัย รวมถึงคนพิการ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ พม. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทย

เครือข่ายคนไทยในสวิสฯ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนคนไทยในต่างแดน โดยทำงานในรูปแบบอาสาสมัคร ช่วยเหลือคนไทยในด้านต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษา การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะชีวิต รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง

ความท้าทายและแนวทางการพัฒนา

การหารือครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม การจัดหาที่พักอาศัย การสนับสนุนด้านการศึกษา และการให้คำปรึกษา

ประเด็นสำคัญที่ได้จากการหารือ

  • การสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวกต่อคนพิการ: สร้างความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับความหลากหลายและความสามารถของคนพิการ
  • การส่งเสริมการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์: สร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม
  • การพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนพิการ: สนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่
  • การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม: ร่วมมือกันพัฒนาระบบและนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง กล่าวว่า “การหารือครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคนไทยในสวิสฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน”

ความร่วมมือระหว่าง พม. และเครือข่ายคนไทยในสวิสฯ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชีวิตของคนพิการ โดยมุ่งหวังให้คนพิการทุกคนได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและมีโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ

#คนพิการ #คุณภาพชีวิต #สวัสดิการสังคม #ความร่วมมือไทยสวิส #พม.

banner Sample

Related Posts