สตง. เบิกจ่ายงบลงทุนปี 65 เพียง 14% สะท้อนปัญหาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สตง.

The Reporter Asia – การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซา การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำเงินเข้าสู่ระบบถือเป็นกลไกที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เผยให้เห็นถึง ปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม

ปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน

รายงานของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุว่าในปีงบประมาณ 2565 สตง. ได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างรวม 422.69 ล้านบาท แต่สามารถเบิกจ่ายได้จริงเพียง 57.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.60% เท่านั้น โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็นมูลค่ากว่า 343.98 ล้านบาท หรือ 81.38% ของงบประมาณทั้งหมด

สาเหตุของปัญหา

รายงานของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ได้แก่

  1. ความล่าช้าในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัยในหลายจังหวัดประสบปัญหาความล่าช้าเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค เช่น แนวเขตที่ดินคลาดเคลื่อน และภัยธรรมชาติ เช่น พายุและน้ำท่วม

  2. ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้างหลายโครงการประสบปัญหา เช่น การยกเลิกประกวดราคาเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง และการไม่สามารถจัดหาสินค้าตามคุณลักษณะที่กำหนดได้

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเพียงภาพสะท้อนหนึ่งของปัญหาในวงกว้างของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน ได้แก่

  1. การสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ งบประมาณที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการลงทุนตามแผน หมายถึงโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สูญเสียไป

  2. ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความล่าช้าและความไม่แน่นอนในการดำเนินโครงการภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

  3. ประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที

ข้อเสนอแนะ

เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอแนะแนวทางแก้ไข ดังนี้

  1. การวางแผนและเตรียมการ ควรมีการวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ รวมถึงการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

  2. การปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัวและโปร่งใสมากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

  3. การพัฒนาบุคลากร ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม

บทสรุป

ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในปี 2565 เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การแก้ไขปัญหานี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย

#เศรษฐกิจไทย #งบประมาณ #จัดซื้อจัดจ้าง #สตง. #สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง:

  • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
banner Sample

Related Posts