กระทรวง พม.ไทย นำทัพขับเคลื่อนสิทธิ คนพิการ บนเวทีโลก

คนพิการ

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ คนพิการ สมัยที่ 17 ณ สำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กลายเป็นเวทีสำคัญที่ประเทศไทยแสดงบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิคนพิการ นำโดยนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ ที่มุ่งสู่การสร้างสังคมที่คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

นายกันตพงศ์ ได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากการฟื้นฟูสมรรถภาพไปสู่การพัฒนาศักยภาพของ คนพิการ อย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การจ้างงาน การเข้าถึงบริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว นายกันตพงศ์ ได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 90 และตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐให้ถึงร้อยละ 60 ภายในปี 2567 ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งคุณภาพชีวิตของคนพิการและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

คนพิการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม: เครื่องมือสร้างความเท่าเทียม

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

การหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากโปแลนด์ถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในประเด็นสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้นในระดับนานาชาติ

ความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิคนพิการบนเวทีโลก ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยการสร้างสังคมที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

#สิทธิคนพิการ #ความเท่าเทียม #พัฒนาคุณภาพชีวิต #UNCRPD #SDGs

banner Sample

Related Posts