AIS ผนึกกำลัง 8 ผู้เชี่ยวชาญ พลิกโฉม EEC สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G

AIS

AIS Business ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับสำนักงานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) และ 8 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลและ 5G ที่กำลังเปลี่ยนโฉมภาคอุตสาหกรรมไทย

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน EEC สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G ของภูมิภาค โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า, ออโตเมชั่น, การบิน, และการท่องเที่ยว

นายภูผา เอกะวิภาต, รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS, กล่าวว่า “เอไอเอส มีความมุ่งมั่นที่จะนำศักยภาพของโครงข่าย 5G มาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการยกระดับภาคอุตสาหกรรม”

ดร.อภิชาต ทองอยู่, ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือกับ เอไอเอส ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล”

โครงการนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทั้งในรูปแบบ Re-Skill, Up-Skill, และ New Skill ให้กับบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงพนักงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเข้าร่วม 8 แห่ง ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยบูรพา (EEC Automation Park)
  • ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงยุคใหม่ (ENTOUR)
  • ศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง อีอีซี (EV CONEX)
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ENMATE)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ (ENMEC)
  • สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
  • สถาบันไทย-เยอรมัน
  • วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (EEC AVIATION Center)

ความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการจ้างงานในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยในการแข่งขันในตลาดโลกยุคดิจิทัล

#AIS #EEC #5G #อุตสาหกรรม4.0 #พัฒนาบุคลากร #แรงงานยุคดิจิทัล

banner Sample

Related Posts