โคราช นำร่องเชื่อมโยง ข้อมูลสุขภาพ Health Link กว่า 67 ล้านคนทั่วประเทศ

ข้อมูลสุขภาพ

Health Link ยกระดับระบบสาธารณสุขไทย เชื่อมโยง ข้อมูลสุขภาพ คนไทยกว่า 67 ล้านคน ชูโคราชนำร่องเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไทยกว่า 67 ล้านคนทั่วประเทศ เสริมประสิทธิภาพการรักษา ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพระบบสาธารณสุขไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เดินหน้าผลักดัน Health Link แพลตฟอร์มเชื่อมโยง ข้อมูลสุขภาพ คนไทยกว่า 67 ล้านคน หวังยกระดับการรักษาพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ พร้อมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ City Data Platform แพลตฟอร์มกลางที่ใช้เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “Health Link เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศเข้าด้วยกัน ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ Health Link ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนในการตรวจรักษา ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยในการเข้าถึงบริการสุขภาพ”

โคราชโมเดลต้นแบบเชื่อมโยง ข้อมูลสุขภาพ

ล่าสุด กระทรวงดีอี โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ Health Link ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ โดยร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 นครราชสีมา และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ในการเชื่อมต่อระบบ Health Link ให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ City Data Platform ที่รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ ทั้งข้อมูลประวัติการรักษาข้ามโรงพยาบาล ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน และข้อมูลหน่วยบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณสุขในระดับจังหวัด

ข้อมูลสุขภาพ

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) กล่าวว่า “การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการตรวจรักษา และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย”

ดร.พญ.สาวิตรี วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 นครราชสีมา กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง สปสช. และ BDI ในการใช้งานแพลตฟอร์ม Health Link ช่วยยกระดับการบริการทางการแพทย์ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพแบบไร้รอยต่อจะช่วยกระจายการบริการไปยังสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ซึ่งช่วยลดภาระของโรงพยาบาลหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การรักษาและการส่งตัวผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลเป็นไปอย่างราบรื่น สอดรับตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่อีกด้วย”

Health Link ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#HealthLink #กระทรวงดีอี #ระบบสาธารณสุขไทย #CityDataPlatform

banner Sample

Related Posts