กสทช. ผนึกกำลัง สกมช. เปิดศูนย์ USO NET เชียงใหม่

สกมช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เดินหน้าเปิดศูนย์ USO NET ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ กสทช. และประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และความมั่นคงของรัฐ กล่าวว่า “อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นภัยใกล้ตัวที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างร้ายแรง กิจกรรมนี้เป็นการใช้ศูนย์ USO NET ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 2,184 แห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยให้กับคนไทยทุกคน”

USO NET: ก้าวสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. กล่าวว่า “การส่งเสริมบริการโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกลเป็นภารกิจสำคัญของ กสทช. การเปิดศูนย์ USO NET แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยเน้นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง”

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “โครงการอบรม “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์” ผ่านศูนย์ USO NET เป็นความร่วมมือระหว่าง สกมช. และ กสทช. เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับคนไทยทุกช่วงวัยผ่านแพลตฟอร์ม NCSA MOOC”

การเปิดศูนย์ USO NET ที่เชียงใหม่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าง กสทช. และ สกมช. ในการสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์ที่แข็งแกร่งให้กับคนไทยทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการขยายศูนย์ USO NET ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง

#กสทช #สกมช #USONET #ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ #ลดความเหลื่อมล้ำ #สร้างโอกาส #ภูมิคุ้มกันไซเบอร์ #NCSA MOOC #เชียงใหม่

banner Sample

Related Posts