ดีอี-ดีป้า ผนึกกำลัง ยกระดับคุณภาพชีวิต สีคิ้ว สู่เมืองอัจฉริยะ

สีคิ้ว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ประกาศเปิดตัวโครงการ “SIKHIO SMART LIVING” อย่างเป็นทางการ ณ เทศบาลเมือง สีคิ้ว โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในด้านความปลอดภัย การบริการภาครัฐ และการบริหารจัดการข้อมูลเมือง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี กล่าวในพิธีเปิดว่า “การพัฒนาเมือง สีคิ้ว ผ่าน โครงการ SIKHIO SMART LIVING เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา Mega Program ที่มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการสร้างสังคมที่น่าอยู่ ทันสมัย”

สีคิ้ว
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวเสริมว่า “สีคิ้วได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะแล้ว โครงการนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเผชิญ ทั้งในด้านความปลอดภัย การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะ จำนวน 36 เมือง ในพื้นที่ 27 จังหวัด ทั่วประเทศ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จะส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มีระบบบริการอัจฉริยะ 3 ด้าน Smart Environment Smart Governance และ Smart Living”

3 มิติหลักของ SIKHIO SMART LIVING:

  1. ความปลอดภัย: ยกระดับระบบกล้อง CCTV ด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวผิดปกติ การบุกรุก วัตถุต้องสงสัย และวิเคราะห์ภาพได้อย่างแม่นยำ
  2. บริการภาครัฐ: เปิดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาผ่าน LINE OA เพื่อให้ประชาชนสามารถสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรง สะดวก และรวดเร็ว
  3. การบริหารจัดการข้อมูลเมือง: สร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
สีคิ้ว
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวถึงโครงการ Sikhio Smart Living ว่ามีแนวคิดในการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (CCTV) เสริมประสิทธิภาพของ CCTV ให้มีความทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตอบโจทย์เรื่องของการเฝ้าระวังภัยของชุมชน และลดภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ได้แก่

  • ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด
  • ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กําหนด
  • การตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กําหนด
  • การวิเคราะห์ และประมวลผลภาพ เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้หลายลักษณะ เช่น การติดตามเส้นทางหลบหนีของรถผู้กระทำผิดจากลักษณะรถทะเบียนรถ ว่าผู้กระทำผิดได้ขับรถผ่านไปทิศทางไหน ผ่านกล้องตัวไหนบ้าง เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปได้

ด้านการบริการภาครัฐ ด้วยการพัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่าน LINE OA ช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตาม ด้วยการเชื่อมโยงทุกระบบงาน Smart City ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างใกล้ชิดรวดเร็วและแม่นยำ มากขึ้น ซึ่งเป็นการสื่อสารแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านระบบ LINE OA นำไปสู่การบริหารข้อมูลเมือง เพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน โดยมีฟีเจอร์ที่สามารถรองรับการบริการภาครัฐพร้อมทั้งจัดเรียงประเภทของข้อมูล (Data type) ให้พร้อมใช้งานได้ต่อไป

ด้านการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยง จัดเก็บ แสดงผลตามบริบทของพื้นที่อำเภอสีคิ้วจากระบบ CCTV และ LINE OA โดยการนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งฐานข้อมูลจากระบบสามารถเป็นตัวกำหนดนโยบายใหม่ของผู้บริหาร และนำมาใช้ในการบริหารเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

แนวทางการพัฒนา : SIKHIO Smart Living

  • ลดอัตราการเกิดอาชญากรรม: เทคโนโลยี CCTV อัจฉริยะจะช่วยป้องปรามและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ: ช่องทางการสื่อสารที่สะดวกจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับฟังปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น
  • การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน: ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้บริหารเมืองสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

อนาคตของเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย:

โครงการ SIKHIO SMART LIVING เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย ปัจจุบันมีเมืองที่ได้รับการรับรองแล้ว 36 เมือง และรัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนเป็น 105 เมืองภายในปี 2570 ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 10,000 ล้านบาท

ด้านนายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว กล่าวเสริมว่า “เราพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้สีคิ้วเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย และทันสมัย”

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้ายว่า “ดีป้า ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ คาดหวังโครงการ Sikhio Smart Living จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านการบริการภาครัฐ และด้านการบริหารจัดการเมือง ได้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป”

#SikhioSmartLiving #เมืองอัจฉริยะ #ดีป้า #กระทรวงดีอี #สีคิ้ว
banner Sample

Related Posts