สิงคโปร์ เข้ม! บังคับบริษัทใหญ่ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เริ่มปี 2568

สิงคโปร์

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศกำลังจะกลายเป็นข้อบังคับสำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ใน สิงคโปร์ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 เป็นต้นไป นี่เป็นผลมาจากการศึกษาโดย Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) และ Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN) ซึ่งพบว่าบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าที่ดีในการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การศึกษาโดย Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) และ Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN) ที่ National University of Singapore พบว่าบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ 78% ซึ่งมาจากภาคส่วนที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง กำลังมีความคืบหน้าที่ดีในการรายงานสภาพภูมิอากาศ การศึกษา การแนะนำกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเพื่อตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุนและข้อกำหนดในการรายงาน

ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนที่สอง คุณ Chee Hong Tat ประกาศในการประชุมคณะกรรมการจัดหาเงินทุนของกระทรวงการคลังในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยระบุว่าสิงคโปร์จะประกาศให้มีการรายงานสภาพภูมิอากาศภาคบังคับเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้ สอดคล้องกับวาระแห่งชาติของสิงคโปร์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การรายงานสภาพภูมิอากาศภาคบังคับ ซึ่งจะดำเนินการเป็นขั้นตอน จะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 โดยผู้ออกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนจะรายงานโดยใช้ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับ International Sustainability Standards Board (ISSB) บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนขนาดใหญ่จะเริ่มรายงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570 โดยมีข้อยกเว้นบางประการ บริษัทที่แสดงให้เห็นถึงการจัดตำแหน่งที่แข็งแกร่งกับ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Framework จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานที่สอดคล้องกับ ISSB

การศึกษาที่ดำเนินการโดย ACRA ร่วมกับ Dr. Sean Shin นักวิจัยในเครือ SGFIN ได้ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของผู้ออกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนขนาดใหญ่ 51 รายสำหรับปีงบประมาณ 2565 โดยอิงตามกรอบงานของ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ผลการวิจัยที่สำคัญ ได้แก่:

  • ธรรมาภิบาล: เกือบทุกบริษัทที่ศึกษา [94%] ได้กำหนดบทบาทหรือจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณสามในสี่ [75%] ได้อธิบายอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับกระบวนการรายงานและการ involving คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม การศึกษาตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ เนื่องจากจะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์กับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ
  • กลยุทธ์: บริษัทส่วนใหญ่ที่ศึกษา [88%] ได้เปิดเผยถึงความเสี่ยงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ แต่มีเพียงเกือบสองในสาม [61%] เท่านั้นที่เปิดเผยโอกาสที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สามในสี่ [75%] ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองเพื่อประเมินว่าการดำเนินงาน ตำแหน่งทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของพวกเขาสามารถทนต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีเพียงใด พวกเขาควรอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกสถานการณ์บางอย่าง ชี้แจงสมมติฐานที่พวกเขาใช้ และที่สำคัญที่สุดคือ อธิบายว่ากลยุทธ์ของพวกเขามีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพียงใด มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ศึกษา [16%] เท่านั้นที่เปิดเผยอย่างครบถ้วนว่าพวกเขาได้รวมความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศไว้ในการวางแผนทางการเงินอย่างไร
  • การบริหารความเสี่ยง: กว่าสองในสาม [71%] ได้เปิดเผยอย่างครบถ้วนว่าพวกเขาระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศอย่างไร อย่างไรก็ตาม มีเพียง 24% ของบริษัทเท่านั้นที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเมื่อเทียบกับความเสี่ยงอื่นๆ อย่างครบถ้วน และมีเพียง 10% เท่านั้นที่อธิบายถึงขนาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับนักลงทุนในการประเมินความพร้อมของบริษัทในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
  • ตัวชี้วัดและเป้าหมาย: บริษัทที่ศึกษาทำได้ดีในด้านนี้ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่ายกย่องสำหรับการปล่อย GHG ขอบเขต 1 และ 2 [96% และ 100% ตามลำดับ] และความคืบหน้าที่โดดเด่นสำหรับการปล่อยขอบเขต 3 [59%] บริษัทส่วนใหญ่ที่ศึกษา [80%] ได้กำหนดเป้าหมายและกรอบเวลาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สามารถทำได้มากกว่านี้ในแง่ของการกำหนดเหตุการณ์สำคัญระหว่างกาลเพื่อติดตามความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมและทันท่วงที ความโปร่งใสสามารถปรับปรุงได้ในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดโอกาสและวิธีการเชื่อมโยงค่าตอบแทนผู้บริหารกับผลการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากบริษัทที่ศึกษาทำเช่นนี้แล้วน้อยกว่า 10%

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริษัทในประเทศและต่างประเทศบางแห่ง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ การศึกษายังแนะนำกลยุทธ์เกี่ยวกับวิธีที่บริษัทต่างๆ สามารถปรับปรุงการรายงานสภาพภูมิอากาศได้ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของความก้าวหน้าเหนือความสมบูรณ์แบบ การเชื่อมโยงที่มีความหมายกับการรายงานทางการเงิน และการทำงานเพื่อพิสูจน์กลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจในอนาคต

มีการเปิดตัวโครงการริเริ่มหลายโครงการเพื่อช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงานที่กำลังจะมีขึ้น:

เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทต่างๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศสำหรับบริษัทที่จัดตั้งในสิงคโปร์บางแห่ง สิงคโปร์ Economic Development Board และ Enterprise Singapore จะเปิดตัว Sustainability Reporting Grant เพื่อให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่บริษัทต่างๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดในการรายงานภาคบังคับ (เช่น บริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปี 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป) เพื่อจัดทำรายงานความยั่งยืนฉบับแรกในสิงคโปร์ ก่อนที่จะมีการบังคับใช้ สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เริ่มต้นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและเส้นทางการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน ISSB

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมและ SkillsFuture Singapore ร่วมมือกับภาคเอกชน ได้จัดตั้งคณะกรรมการทักษะสีเขียวเพื่อพัฒนาทักษะและโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยการรายงานความยั่งยืนและการประกันคุณภาพเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มุ่งเน้น โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับทักษะของพนักงานภายในบริษัทและผู้ให้บริการประกันภัยในด้านความสามารถในการรายงานที่ยั่งยืน เพื่อให้ทันกับความต้องการในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและคาร์บอนต่ำ

Infocomm Media Development Authority (IMDA) ได้จัดทำรายการโซลูชันด้านความยั่งยืนทางดิจิทัลภายใต้โครงการ Advanced Digital Solutions (ADS) เพื่อช่วยเหลือองค์กรที่มีสิทธิ์ในการเริ่มต้นเส้นทางสู่ความยั่งยืนโดยการวัด การตรวจสอบ และการจัดการการปล่อยมลพิษ ทำให้สามารถแข่งขันกับลูกค้าได้ และปรับปรุงการกำกับดูแลและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ภายในห่วงโซ่อุปทาน นอกเหนือจากโครงการ ADS แล้ว IMDA ยังสนับสนุนองค์กรที่กระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อผลักดันความยั่งยืนผ่านระบบดิจิทัล และ

สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ ร่วมมือกับ Agency for Science, Technology and Research, PwC Singapore และ Singtel กำลังสร้าง Singapore Emission Factors Registry รีจิสทรีนี้จะให้ปัจจัยการแปลงที่แปลกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโซลูชันการรายงานที่มีอยู่ในระบบนิเวศของเรา

“ACRA มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบริษัทต่างๆ ตลอดเส้นทางการรายงานสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำบริษัทต่างๆ ในการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งในประเทศและระดับโลกมาใช้ผ่านการศึกษานี้ เราสามารถร่วมกันเสริมศักยภาพให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียว และอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” คุณ Kuldip Gill ผู้ช่วยหัวหน้าผู้บริหารของ ACRA กล่าว

“การศึกษาของเราได้เปิดเผยแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีที่สุดและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโดยบริษัทจดทะเบียนของเรา ซึ่งตอกย้ำถึงการจัดการความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงสีเขียวได้อย่างเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการรายงานโดยใช้มาตรฐาน ISSB” Dr. Sean Shin นักวิจัยในเครือ SGFIN สิงคโปร์ กล่าว

รายงานฉบับเต็ม “Unveiling Climate-related Disclosures in Singapore: Getting ready for the ISSB Standards” มีอยู่ที่นี่:www.go.gov.sg/acra-nus-study

#สิงคโปร์ #สิ่งแวดล้อม #การเปิดเผยข้อมูลสภาพภูมิอากาศ #ความยั่งยืน #ESG #การลงทุน #ธุรกิจ #ตลาดทุน #กฎระเบียบ #ACRA #NUS #SGFIN

banner Sample

Related Posts