ก.วิทย์ฯ สวทช. ผนึกพันธมิตรจัดงาน AGBIO 2017 โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร-อาหาร

AGBIO 2017

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าวการประชุมและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร International Conference Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 : AGBIO 2017

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านเกษตรสมัยใหม่ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มีมูลค่าสูง ให้เป็นการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) นำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยอย่างแท้จริง สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว

AGBIO 2017

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพได้มากเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่ชูนโยบายด้านนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และมาเลเซีย เนื่องจากมีความพร้อมด้านผลผลิตทางการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจชีวภาพไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญและสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาให้ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร AGBIO 2017 ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวพ้นประเทศกับดักรายได้ปานกลาง

ซึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชให้มีลักษณะดีเด่นตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ พันธุ์อ้อยต้านทานโรคแมลงที่ให้ผลผลิตน้ำตาลสูง หรือพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตแป้งสูง ตลอดจนการพัฒนาใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นสารชีวภาพมูลค่าสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ

“จุดแข็งของประเทศไทยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับประเทศฟินแลนด์ แคนาดา ที่ต่างเห็นโอกาสและกำหนดให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ ดังนั้นประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ได้แก่ ความพร้อมของวัตถุดิบทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พร้อมต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การเติบโตของเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนนั้น ต้องประกอบด้วยฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันดังเช่นการจัดงานแอคไบโอ AGBIO 2017 ครั้งนี้

AGBIO 2017
ข้าวโพดสีแดงพันธุ์แรกของโลก

ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ทั้งในส่วนของการร่วมวิจัย พัฒนา และการให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. มีเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food Feed Innovation Center) ที่เป็น One-Stop Service ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก

ดร. มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. ได้ร่วมกับพันธมิตรจำนวนมาก อาทิ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตาสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC)

จัดงาน AGBIO 2017 เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เจรจาทางด้านธุรกิจให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้านเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ฯลฯ) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

AGBIO 2017
มะระรูปหัวใจ-ขมน้อย-เนื้อกรอบนิยมทานสด-และปรุงอาหาร

สำหรับภายในงานมีหัวข้อการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมตัวอย่างความสำเร็จจากนานาประเทศ เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการเกษตรแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ จากเยอรมันนี ออสเตรเลียและไทย, เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านพันธุ์พืชจากเนเธอร์แลนด์ เยอรมันนี อิสราเอล และจีน, เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ สุขภาพและความงาม เป็นต้น

ขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกร เข้าชมนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร AGBIO 2017 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

ทั้งนี้ภายในงานจะมีตัวอย่างนวัตกรรมอาหารและเกษตรจำนวนมาก เช่น From Lab to Market: ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดข้าวก่ำ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากข้าวโพดม่วงต้านทานมะเร็งและชะลอวัย, ขนมอบกรอบที่ผลิตจากข้าว, มะระหัวใจ, แตงหอมอโรม่า และ พริกทนแล้ง, From Forest to Community: อาหารแปรรูปจากเห็ด (โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ Research & Development: มะเขือเทศความหวานสูง, เทคโนโลยีเพื่อตรวจวัดรังผึ้ง เป็นต้น

AGBIO 2017
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ รวมทั้งด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พบกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เช่น ขนมอบกรอบจากพันธุ์ข้าวธัญสิริน เส้นพาสต้าปลอดกลูเตน (Gluten-free) การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นเบเกอรี่และขนมไทย รวมทั้งมีการแจกต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ร่วมงานฟรี
สอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382 หรือ www.agbio2017.com อีเมล์: [email protected] หรือ [email protected]

banner Sample

Related Posts