แม่โจ้ เผยน้ำมันกัญชาในตลาด เสี่ยงปนเปื้อนสูง ใช้เกินขนาด

แม่โจ้

ความนิยมของการแพทย์ทางเลือกในส่วนของน้ำมันกัญชาในประเทศไทยนั้น พบว่ามีความต้องการเป็นอย่างมากในหลากหลายทางเลือก ทำให้ความต้องการของวัตถุดิบในการสกัดเป็นน้ำมันกัญชาจึงมีความต้องการสูงตามไปด้วย ขณะที่การปลูกนั้น ขั้นตอนการเกิดช่อดอก นั้น เป็นสิ่งล่อแมลงชั้นดี ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกในสถานที่เปิด มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชการกการเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดสารตกค้างก่อนกระบวนการสกัดเป็นจำนวนมาก

โดย ศ.ดร.อานัฐ ตันโช นักวิชาการเจ้าของโครงการ โรงเรือนกัญชาระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์และพาณิชย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ กล่าวว่า การทดสอบน้ำมันกัญชา 100 ขวด พบว่ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มีสารปนเปื้อนชนิดตะกั่วและสารหนูปนเปื้อนมาในขวด ซึ่งเชื่อว่ามาจากขั้นตอนการปลูกต้นกัญชา เนื่องจากระยะการเกิดช่อดอกจะส่งกลิ่นเรียกแมลงเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรที่ปลูกทั้งในพื้นที่เปิดและปิด ต้องฉีดสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อป้องกันแมลงดังกล่าว และเร่งการเก็บเกี่ยวช่อดอกเพื่อส่งให้กับการสกัดในขั้นตอนต่อไป ทำให้สารตกค้างยังคงมีอยู่นับตั้งแต่ต้นทางการผลิต

แม่โจ้

นอกจากนี้การผลิตที่ไม่รู้ปริมาณสาร THC ที่แน่ชัด เมื่อนำไปใช้แล้วจะไม่สามารถระบุปริมาณการใช้ที่แน่นอนได้ ทำให้ผู้ใช้หลายรายเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ในปริมาณที่มากเกินไป โดยปริมาณ THC ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชจะอยู่ที่ 0.5% ขณะที่การผลิตโดยทั่วไปจะอยู่ที่ราว 0.2%-9% ซึ่งไม่มีความแน่นอนสูงมาก ขณะที่การประกาศกฏหมายใหม่จะกำหนดให้สินค้ามีสาร THC ได้ไม่เกิน 0.2% ซึ่งแนะนำว่าก่อนเลือกซื้อให้สอบถามปริมาณสารสำคัญให้ชัดเจน หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีความชัดเจนพอก็ควรหลีกเลี่ยง และการนำไปใช้ก็ควรใช้ในประมาณที่ต่ำลดการหยดเข้าปากโดยตรง แต่ให้ใช้การหยดลงไม้หรือนิ้วแล้วจึงนำไปป้ายในปากแทน เพื่อป้องกันการใช้ในปริมาณที่มากเกินไป

แม่โจ้

ทั้งนี้โครงการโรงเรือนกัญชาระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์และพาณิชย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ถูกพัฒนาขึ้นให้กลายเป็นฐานการเรียนรู้แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรคที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง (แยกตามปริมาณสาร THC ที่มีเกิน 1% เป็นกัญชาและต่ำกว่า 1% คือกัญชง)ในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม โดยมีการปลูกกัญชาจำนวนกว่า 50,000 ต้น แปลงใหญ่ที่สุดของอาเซียน

แม่โจ้

โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตปัจจัยการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ เช่นการผลิตปุ๋ยหมักระดับอุตสาหกรรม การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ การทดสอบสารสกัดน้ำมันกัญชา โรงเรือนการปลูกต้นกล้ากัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยแบบครบวงจรในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน

แม่โจ้

ซึ่งประเทศไทยมีสายพันธุ์ทั้งหมดราว 31 สายพันธุ์ มีระดับการให้สาร THC CBD ที่แตกต่างกัน และหากมีการปลูกแล้วปล่อยให้เกสรตัวผู้ปลิวผสมเองกับเกษรตัวเมีย แล้วสาร THC CBD จะตกลงราว 70 เปอร์เซ็นต์ และต้นตัวผู้จะมีมากกว่าต้นตัวเมีย ทำให้จำนวนช่อดอกไม่คุ้มต้นทุนในการปลูก การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการพัฒนาต้นแม่และลดจำนวนต้นผู้ เพื่อเพิ่มปริมาณจำนวนช่อดอกให้ได้ปริมาณสูงขึ้น รวมทั้งได้สาร CBD ที่สูงขึ้น ปัจจุบันสามารถปลูกได้ 4 ต้นต่อตารางเมตร มากกว่าในต่างประเทศที่ปลูกได้ 1 ต้นต่อตารางเมตร

Related Posts

กรุณาติดต่อขออนุญาตใช้คอนเทนต์ก่อน ได้ที่ กองบรรณาธิการ TheReporterAsia

Please contact the editor for permission to use the content first. TheReporterAsia