ส่องแผนแม่บทพลังงานชาติ กัมพูชา ปี 2565-2583

กัมพูชา

The Reporter Asia – กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน กัมพูชา เปิดเผย แผนแม่บทพลังงานชาติ (Power Development Master Plan: PDP) ฉบับล่าสุด ครอบคลุมระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2583 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า ลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของประเทศ

โดย PDP ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่

  1. ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง เชื่อถือได้ และราคาไม่แพง ในทุกภาคส่วนของกัมพูชา
  2. เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ
  3. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แผน PDP ได้คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของ กัมพูชา จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสูงถึง 66 TWh ในปี 2583 หากไม่มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (EE) แต่หากมีการดำเนินนโยบายประสิทธิภาพการใช้พลังงานแห่งชาติ (NEEP) ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 55 TWh ในปี 2583

แผน PDP ได้วางแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า โดยจะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล รวมถึงการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และไทย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

แผน PDP ยังได้วางแผนการพัฒนาโครงข่ายระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้สามารถส่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล

แผน PDP มีแผนการลงทุนรวม 9,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยในจำนวนนี้ 2,539 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการจัดสรรแล้วสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในช่วงปี 2565-2568

รัฐบาลกัมพูชาคาดหวังว่าแผน PDP ฉบับนี้ จะช่วยให้กัมพูชามีกำลังผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอ มั่นคง และราคาไม่แพง ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม แผน PDP ก็มีความท้าทาย เช่น การจัดหาเงินลงทุนจำนวนมหาศาล การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนสูง และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

รัฐบาลกัมพูชาจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนและพันธมิตรเพื่อการพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผน PDP ได้สำเร็จ

#กัมพูชา #พลังงาน #แผนแม่บทพลังงาน #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานสะอาด #ลดโลกร้อน

banner Sample

Related Posts