พม. เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ คนพิการ แบบ”วันสต๊อปเซอร์วิส”

คนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลล้ำสมัย แบบ “วันสต๊อปเซอร์วิส” สำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ คนพิการ กว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่า “แพลตฟอร์มนี้จะช่วยลดความยุ่งยากและขั้นตอนในการขอรับบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ”

แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการออกบัตรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ เพื่อให้คนพิการสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ผ่านระบบเดียวกันได้อีกด้วย

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเสริมว่า “ระบบนี้จะช่วยให้การตรวจประเมินความพิการเป็นไปอย่างแม่นยำและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ”

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงในการผลักดันนโยบายด้านคนพิการให้เป็นรูปธรรม “แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการข้อมูลและบริการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง”

ทั้งนี้การเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ถือเป็นการปฏิวัติการให้บริการภาครัฐสำหรับ คนพิการ นอกจากจะช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของคนพิการในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

ขณะที่ในแง่เศรษฐกิจ การที่คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ การที่ภาครัฐมีข้อมูลคนพิการที่ถูกต้องและครบถ้วน จะช่วยในการวางแผนและกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

banner Sample

Related Posts