ประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings 2024

THE Impact Rankings

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings 2024 โดย Times Higher Education (THE) ซึ่งประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ได้เผยให้เห็นถึงความก้าวหน้าอันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยไทยในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Phil Baty ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความรู้ของ THE กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นมหาวิทยาลัยไทยจำนวนมากขึ้นที่ได้รับการจัดอันดับในTHE Impact Rankings ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผลงานโดดเด่นของมหาวิทยาลัยไทย

มหาวิทยาลัยไทย 77 แห่งได้รับการจัดอันดับในปีนี้ เพิ่มขึ้น 17% จากปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาไทยในการบูรณาการ SDGs เข้ากับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดของประเทศไทยในการจัดอันดับโดยรวม (อันดับที่ 19 ของโลก) ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินงานตาม SDGs หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3), พลังงานสะอาด (SDG 7), การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (SDG 14), การจัดการระบบนิเวศบนบก (SDG 15) และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 17)

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและสากล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการจัดอันดับTHE Impact Rankings 2024 นี่เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของเราในการบูรณาการ SDGs เข้ากับทุกมิติของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย”

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไทยอีกหลายแห่งยังได้รับการยอมรับในระดับโลกจากผลงานที่โดดเด่นในการดำเนินงานตาม SDGs ที่เฉพาะเจาะจง เช่น

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น: อันดับที่ 34 ใน SDG 1 (การขจัดความยากจน)
  • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย: อันดับที่ 12 ใน SDG 2 (การขจัดความหิวโหย)
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: อันดับที่ 15 ใน SDG 4 (การศึกษาที่มีคุณภาพ)
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: อันดับที่ 19 ใน SDG 16 (สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง)

THE Impact Rankings 2024

ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจ

ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับTHE Impact Rankings ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

การที่มหาวิทยาลัยไทยให้ความสำคัญกับ SDGs นั้นส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต

นอกจากนี้ ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไทยยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย การที่มหาวิทยาลัยไทยมีชื่อเสียงในระดับนานาชาตินั้นช่วยดึงดูดนักศึกษาและนักวิจัยจากต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี

#THEImpactRankings #SDGs #มหาวิทยาลัยไทย #ความยั่งยืน #การพัฒนาที่ยั่งยืน

banner Sample

Related Posts