ETDA ร่วมโชว์ผลงานเด่น ในงาน Digital Korat :The Future Starts Now

Digital Korat

ETDA หน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมโชว์ผลงานเด่นในงาน Digital Korat: The Future Starts Now ณ จังหวัดนครราชสีมา ชู 2 โปรเจคสำคัญ ทั้ง 1212 ETDA และ ETDA Digital Citizen (EDC) หวังปั้นโคราชเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) ของภาคอีสาน สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้คนไทย พร้อมผลักดันเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวถึงความสำคัญของงาน Digital Korat ว่า “โคราชมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภาคอีสาน เราจึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างเต็มที่”

Digital Korat :The Future Starts Now

ภายในงาน ETDA ได้นำเสนอ 2 โครงการหลักที่มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยและความตระหนักรู้ในการใช้งานดิจิทัล ได้แก่

  • 1212 ETDA: ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์แก่ประชาชน ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ 1212 ETDA ได้รับเรื่องร้องเรียนสูงถึง 60,178 เรื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จกว่า 96% สะท้อนให้เห็นถึงภัยไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและความจำเป็นในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน
  • ETDA Digital Citizen (EDC): โครงการอบรมทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่ง ETDA ได้ดำเนินการอบรมให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 57,552 คน และมีผู้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่างๆ กว่า 32.5 ล้านครั้ง นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เท่าทันภัยออนไลน์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์

Digital Korat

แผนยกระดับสู่ EDC Plus: ตอบโจทย์โลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้เท่าทันกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ETDA มีแผนที่จะยกระดับหลักสูตร EDC สู่ “EDC Plus”ในปี 2567 โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Blockchain และ Internet of Things (IoT) เพื่อให้คนไทยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ETDA มุ่งมั่นที่จะขยายผลความสำเร็จของโครงการต่างๆ ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

“เราเชื่อมั่นว่าโคราชจะเป็นต้นแบบของเมืองดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ และจะเป็นแรงบันดาลใจให้จังหวัดอื่นๆ เดินหน้าสู่การเป็นเมืองดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ” นายชัยชนะกล่าว

#DigitalKorat #ETDA #1212ETDA #ETDADigitalCitizen #EDC #ดีอี #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #เศรษฐกิจดิจิทัล #ภัยไซเบอร์ #ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ #โคราชมหานครดิจิทัล #อนาคตดิจิทัล

banner Sample

Related Posts