ดีอี ปั้น “โคราชโมเดล” ยกระดับสู่ “มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต”

โคราชโมเดล

รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน เดินหน้าผลักดัน “ โคราชโมเดล ” ยกระดับจังหวัดนครราชสีมา สู่ “มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” รับบทบาท Digital Economy Hub ของภูมิภาค พร้อมจัดเต็มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอีโคซิสเต็มด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

นครราชสีมา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ “Digital Korat: The Future Starts now”  ยกระดับ “โคราชโมเดล” สู่ “มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต”โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ผู้บริหารระดับสูง และผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) ของภูมิภาค และกระทรวงดีอีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้เป็นจริง

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” นายกรัฐมนตรีกล่าว “เราต้องการสร้างรัฐบาลดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน”

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะจังหวัดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ และเป็นประตูสู่ภาคอีสาน ที่มีความพร้อมในหลายด้าน จึงเหมาะสมในการเป็นต้นแบบของเมืองดิจิทัลในระดับภูมิภาค

“ โคราชโมเดล ” จะมุ่งเน้นการพัฒนา 4 มิติหลัก ได้แก่

  1. ดิจิทัลเพื่อความเท่าเทียม (ด้านสังคม)
  2. ดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย (ด้านความมั่นคง)
  3. ดิจิทัลเพื่อโอกาสที่ดีกว่า (ด้านเศรษฐกิจ)
  4. ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ด้านการดำเนินงานภาครัฐ)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงดีอีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา รวม 3 ฉบับ ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้

  • การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ และส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลในระบบบริการสาธารณสุข
  • ความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับสถาบันการศึกษาในจังหวัด
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนโคราชเป็น Smart City และ Logistic Hub

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอภารกิจของกระทรวงดีอี หลักสูตรวิชาการด้านดิจิทัล และนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคเอกชน

“โคราชโมเดล” ไม่เพียงแต่จะเป็นต้นแบบของมหานครดิจิทัลในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง

#โคราชโมเดล #มหานครดิจิทัล #DigitalEconomyHub #เศรษฐกิจดิจิทัล #SmartCity

banner Sample

Related Posts