DES เปิดตัวโลโก้ใหม่ “de” สื่อถึงอนาคตไร้ขีดจำกัดในโลกดิจิทัล

DES

TheReporterAsia กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ประกาศปรับโฉมครั้งใหญ่ ด้วยการเปิดตัวโลโก้อย่างไม่เป็นทางการใหม่ภายใต้ชื่อ “de” โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของกระทรวงในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก

การปรับโฉมครั้งนี้เกิดขึ้นจากในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงฯ พบว่าการใช้ตราสัญลักษณ์แบบไม่เป็นทางการหลายรูปแบบ เช่น DE, MDES, DES และอื่น ๆ ทำให้การสื่อสารของกระทรวงขาดเอกภาพ ไม่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน ประชาชนจดจำได้ยาก และเกิดความสับสนในการใช้งาน จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ให้ทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น

สัญลักษณ์ “de” ตัวอักษร D และ E ในโลโก้ใหม่นี้ ไม่เพียงแต่ย่อมาจาก “Digital Economy” ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจหลักของกระทรวงดิจิทัลฯ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงการผสมผสานระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง (Digital + Economy) อีกด้วย

แรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์อินฟินิตี้ (∞) การออกแบบโลโก้ “de” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์อินฟินิตี้ (∞) ซึ่งสื่อถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างไม่สิ้นสุดและไร้ขีดจำกัดในโลกดิจิทัล นอกจากนี้ การเปิดปลายของตัวอักษร “E” ยังสะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างโลกคู่ขนานสองใบ คือโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิทัล ที่ต่างดำรงอยู่และเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น

สีเขียวมรกตสื่อถึงความยั่งยืน สีเขียวมรกตที่ใช้เป็นสีหลักของโลโก้สื่อถึงความสดชื่น ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญที่สุดคือ “ความยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ สีเขียวยังเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ และนวัตกรรม ในขณะที่สีขาวที่ใช้ประกอบสื่อถึงความบริสุทธิ์ใจ โปร่งใส และธรรมาภิบาลในการทำงานของกระทรวง

DES

หลักการออกแบบ โลโก้ “DE” ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดหลัก 4 ประการ ได้แก่ DE (Digital Economy), Infinity (สัญลักษณ์อินฟินิตี้), Digitize (การปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล) และ Globalization (การขยายสู่ระดับสากล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกภาพในการสื่อสารของกระทรวง สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและทิศทางขององค์กรในยุคดิจิทัล และสร้างการรับรู้ จดจำ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน

“การเปิดตัวโลโก้ใหม่ ‘DE’ เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัล และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ”

การทดลองใช้และประเมินผล ในช่วงแรก โลโก้ “DE” จะถูกนำไปทดลองใช้ควบคู่กับตราสัญลักษณ์เดิมของกระทรวง (ตราพระพุธ) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินผลและรวบรวมข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการตัดสินใจนำมาใช้อย่างเป็นทางการในอนาคต

ทั้งนี้เพื่อให้การปรับภาพลักษณ์ครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขออนุมัติให้ใช้โลโก้ “DE” เป็นตราสัญลักษณ์แบบไม่เป็นทางการของกระทรวง ควบคู่ไปกับตราพระพุธ (ตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวง) เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยในระหว่างนี้จะมีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงก่อนที่จะมีการนำโลโก้ “DE” มาใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงนำตราสัญลักษณ์ “DE” ไปใช้ในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน

#DES #โลโก้ใหม่ #DE #DigitalEconomy #อนาคตดิจิทัล #เศรษฐกิจดิจิทัล #นวัตกรรม #ความยั่งยืน #ประเทศไทย #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts